Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Základní informace Knihovní fond Periodika ruské a ukrajinské emigrace ve fondech Slovanské knihovny

Periodika ruské a ukrajinské emigrace ve fondech Slovanské knihovny

Rubež – ukázka časopisu vydávaného ruskou emigrací v čínském Charbinu

Sbírky periodik ruské a ukrajinské emigrace, vydávaných v meziválečném období ve třech desítkách zemí všech kontinentů, které uchovává Slovanská knihovna, jsou unikátní v celosvětovém měřítku. Ve svém souhrnu odrážejí pestrou sociálně demografickou strukturu emigrace, její mentalitu, názory, rozpory a iluze. K charakteristickým rysům emigrantské žurnalistky patří stranická mnohotvárnost, ruský tisk představuje z tohoto hlediska široké rozpětí od monarchistického a fašistického až po tisk bolševické trockistické opozice, ukrajinský pak od nacionalistického po levicový a prokomunistický. Noviny a časopisy vydávané emigranty procházely bouřlivým vývojem, neustále zanikaly a rodily se nové, měly většinou krátkou životnost. Jen relativně nevelký počet se udržel pět, deset či více let.

Mimořádně rozmanitý je vnější vzhled časopisů – od ručně psaných, rozmnožovaných na hektografu či psacím stroji až po bohatě ilustrované, s vysokou polygrafickou úrovní. K prvním z nich patří např. časopisy vydávané příslušníky ukrajinské haličské armády po první světové válce v internačních táborech na území Polska a Československa, zatímco berlínský umělecký časopis Žar-ptica či charbinský Rubež se polygrafickou úrovní vyrovnaly nejlepším evropským časopisům. V kompletním nebo téměř kompletním stavu vlastní Slovanská knihovna všechny významné tiskové orgány emigrace včetně deníků.

Novinový fond obsahuje bezpočet titulů, mezi nimiž je zvláště bohatě zastoupen tisk Dálného východu, rozsáhlé jsou soubory novin z Francie, Německa, Jugoslávie, Lotyšska, Estonska a USA.  Pestré je složení časopiseckého fondu z hlediska tematického, najdeme zde vedle všech základních literárních, uměleckých a společenských časopisů a četných méně významných, čistě literárních měsíčníků, čtrnáctideníků a týdeníků časopisy vojenské, kozácké, časopisy tělovýchovných a vojensko-sportovních organizací, časopisy náboženské, časopisy věnované divadlu, filmu a výtvarnému umění, časopisy pedagogické, školní a studentské, časopisy pro děti a mládež, specializované časopisy profesní, časopisy humoristické a satirické, ale i nejrozmanitější bulletiny a věstníky politických stran a hnutí, vojenských sdružení, krajanských, profesních a zájmových organizací.

Zmínky zasluhují i tzv. efemeridy a mimořádná čísla novin, vydávané emigranty v různých zemích nejčastěji při příležitosti památných událostí historie i veřejného a kulturního života.

Mezi literárními a kulturněpolitickými časopisy vydávanými po druhé světové válce přísluší co do významu přední místo newyorskému časopisu Novyj žurnal a frankfurtským časopisům Grani a Posev. V knihovně je rovněž uložen pařížský týdeník Russkaja mysl´ a Vestnik russkogo christianskogo dviženija. Z ukrajinských časopisů vydávaných po druhé světové válce lze ve sbírce nalézt např. tituly Sučasnist´ (Mnichov), Ukrajins´kyj samostijnyk (Mnichov), Naše žyttja (New York) a jiné.

Sbírka emigrantských periodik ve Slovanské knihovně obsahuje přibližně 2000 titulů časopisů a přes 2500 titulů novin. Kromě sbírky periodik je ve Slovanské knihovně uložena rozsáhlá a mimořádně cenná kolekce knih vydávaných po celém světě příslušníky ruské a ukrajinské emigrace.

Dekret o zápisu sbírky periodik ruské, ukrajinské a běloruské emigrace do seznamu „Paměť světa“ UNESCO

Roku 2007 zařadila organizace UNESCO sbírku periodik ruské, ukrajinské a běloruské emigrace z let 1918–1945 ve fondu Slovanské knihovny do seznamu světového písemného kulturního dědictví „Paměť světa“.

16.09.2014
Pamět světa – UNESCO

Evidence sbírky emigrantských periodik v seznamu „Paměť světa“ UNESCO

Dostupné tištěné katalogy
Hledání v katalozích

Elektronický katalog Slovanské knihovny (báze SLK)


E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube