Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Ceník

Ceník placených knihovnických a informačních služeb a poplatků Národní knihovny České republiky

Příloha Knihovního řádu Národní knihovny České republiky platná od 1. ledna 2020

Čtenářské průkazy a registrace
1 Registrační poplatek
1.1
 • za provedení registrace a za každé její prodloužení
100,-
1.2.
 • držitelé průkazu ZTP/P, ZTP, TP a senioři nad 70 let (mimo uživatele Studovny vědeckých pracovníků)
zdarma
1.3
 • ostatní fyzické osoby (včetně všech uživatelů Studovny vědeckých pracovníků)
100,-
2 Poplatek za každé vystavení nového čtenářského průkazu

10,-

3

Poplatek za vystavení duplikátu platného čtenářského průkazu

50,-

4

Jednodenní vstupenka

10,-

5 Meziknihovní služby

5.1

vnitrostátní meziknihovní služby

5.1.1

 • výpůjčka knihovní jednotky z knihoven v ČR

zdarma

5.1.2
 • kopie z knihoven v ČR
dle ceníku dodávající knihovny
5.1.3
 • kopie dodávané knihovnám v ČR - za každých 10 (i započatých) stran předlohy
20,-
5.2. mezinárodní meziknihovní služby
5.2.1
 • za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky ze zahraničí - místo vydání Evropa mimo Velkou Británii
250,-
5.2.2
 • za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky ze zahraničí - místo vydání Velká Británie a mimo Evropu
450,-
5.2.3
 • za kopie každých 5 (i započatých) stran předlohy
40,-
5.3 vypořádání ztráty, poškození nebo znehodnocení knihovní jednotky půjčené prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb (poplatky se sčítají)
5.3.1
 • manipulační poplatek
200,-
5.3.2
 • náhrada celkové škody podle knihovního řádu a podle požadavků půjčující knihovny

6
Zhotovování rozmnoženin, reprografické a jiné kopírovací služby (K uvedeným cenám mohou připadat v úvahu příplatky - viz položka 9.6 a další)
6.1 Reprografická kopie nebo tiskový výstup
- 1 strana
čb
tisk
čb tisk

barevný

tisk

barevný tisk
formát A4 A3 A4 A3
6.1.1
 • základní sazba
  (zhotoveno v samoobslužném provozu, tiskový výstup informační služby)
2,- 4,- 9,- 18,-
6.1.2
 • výjimka pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P - platí pro všechny položky v části 6.1
2,- 4,- 9,- 18,-
6.1.3
 • zhotoveno na objednávku z novodobých konzervačních nebo vzácných fondů z předlohy připravené uživatelem
6,- 12,- 14,- 23,-
6.1.4
 • zhotoveno na objednávku na zvláštním zařízení podle posouzení knihovníka (rozměry, stav předlohy)
12,- 16,- 14,- 23,-
6.1.5 Zpětná zvětšenina z mikrofilmu nebo mikrofiše v samoobslužném provozu
(pouze černobílý tisk)
2,-
4,-
6.1.6 Zpětná zvětšenina z mikrofilmu nebo mikrofiše na objednávku z hotového mikrofilmu ve fondu NK ČR
(pouze černobílý tisk)
10,-
11,-
6.2 Laminace kopií
6.2.1 formát A3 1 list 20,-
6.2.2 formát A4 1 list 10,-
6.2.3 formát A5 1 list 8,-
6.3 Kroužková vazba
6.3.1 do 20 listů 20,-
6.3.2 do 100 listů 30,-
6.3.3 do 180 listů 40,-
6.4 Fotografická reprodukce - digitální výstup bez nosiče dat
6.4.1
 • Uživatelská kvalita (Photoshop hodnota 3, RGB, JPG, 300 dpi)
126,-
6.4.2
 • Tisková kvalita (Photoshop hodnota 11-12, sRGB, JPG, 300 dpi)
250,-
6.5 Fotografická reprodukce (barevný fototisk)
6.5.1
 • 9x12 cm
100,-
6.5.2
 • 13x18 cm
100,-
6.5.3
 • 18x24 cm
106,-
6.5.4
 • 24x30 cm
114,-
6.5.5
 • 30x40 cm
126,-
6.6 Digitální kopie (uživatelský a nižší formát, sken 200 dpi) bez nosiče dat
6.6.1
 • digitalizováno na objednávku za každou stranu předlohy bez nosiče dat
12,-
6.6.2 Příplatek za každou stranu v rozlišení 300 dpi
50%
6.6.3
 • zhotoveno z již digitalizovaných dokumentů za každý obrázek
10,-
6.6.4
 • z mikrofilmu a mikrofiše z fondu NK
12,-
6.7
Kopie dodáváné prostřednictvím eDDO
https://www.nkp.cz/sluzby/edodo
6.8 eBooks on Demand https://www.nkp.cz/sluzby/eod
7

Rešeršní služby

7.1 Poplatek za práci knihovníka při rešerších (za každou, i započatou, půlhodinu) 80,-
7.2 Pro knihovníky a instituce z knihovnictví v Knihovně knihovnické literatury zdarma
7.3 Bibliografické ověřování (za každou, i započatou, půlhodinu) 80,-
7.4 Ověřování informací přímo v dokumentech (za každou, i započatou, půlhodinu) 100,-
8 Exkurze pro studentské kolektivy (maximálně 30 účastníků) 500,-
8.1
 • Pro knihovníky, studenty a instituce z knihovnictví
zdarma
9

Poplatky z prodlení a další poplatky a příplatky

9.1 Základní poplatek z prodlení u výpůjček mimo budovu - za každý kalendářní den po překročení stanovené výpůjční lhůty knihovní jednotky
9.1.1
 • za každou vypůjčenou knihovní jednotku
5,-
9.1.2
 • za každou knihovní jednotku mimořádné výpůjčky
10,-
9.1.3
 • za každou knihovní jednotku zprostředkovanou meziknihovními službami
10,-
9.2 Poplatek za upomínku (doporučený dopis ředitele NK ČR) 70,-
9.3
Poplatek za přípravu vymáhání soudní cestou (za každou knihovní jednotku) 200,-
9.4 Manipulační poplatek při likvidaci škody způsobené ztrátou nebo poškozením knihovní jednotky (za každou knihovní jednotku), přičemž nevratná částka 100,- se vybírá při ohlášení ztráty výpůjčky 200,-
9.5
Poplatek (nevratný) za oznámení o rezervaci knihovní jednotky (poštou, telefonicky) 15,-
9.6
Manipulační poplatek za použití knihovních jednotek z historických, hudebních a konzervačních fondů při reprografických službách
9.6.1 1-10 stran předlohy z jedné knihovní jednotky 20,-
9.6.2 11-50 stran předlohy z jedné knihovní jednotky 100,-
9.6.3 Nad 50 stran předlohy z jedné knihovní jednotky 500,-
9.7
Poplatek za balné
35,-
9.7.1 Balné – hromadná distribuce brožur a kalendářů 10,-
9.8
Příplatek za neúplnou objednávku 20,-
9.9
Příplatek za zhotovení výřezu 4,-
9.10
Příplatek za přípravu předloh
9.10.1
 • do 10 citací paušálně
30,-
9.10.2
 • za 11. a každou další citaci
3,-
9.11
Příplatky za expresní služby 50%
9.12 Poplatek za doručení se účtuje ve skutečné výši včetně pojistného
9.13 Poplatek za vydání osvědčení pro vývoz do zahraničí předmětů kulturní hodnoty 500,-
10 Nosiče dat
10.1
 • CD včetně papírového obalu
15,-
10.2
 • DVD včetně papírového obalu
30,-
Objednávku na zhotovení digitální kopie Národní knihovna ČR přijme, v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění, mimo jiné pouze tehdy, pokud je ověřeno, že uplynula doba trvání ekonomických autorských práv ke všem dílům obsaženým v předmětu kopírování. Ověření podmínky uvedené v předchozí větě není součástí přijetí objednávky. Pracovníci knihovny však při přijímání objednávky na zhotovení digitální kopie nahlédnou do katalogu knihovny.
Podle předmětu a povahy objednávky se přičítají další poplatky a příplatky (např. poštovné (č. 9.12), balné (čl. 9.7), nosič dat (čl. 10), poplatky za manipulaci s historickými a konzervačními fondy (čl. 9.6) atd.)

Obecná ustanovení

11
Podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v úplném znění, je možné v odůvodněných případech (např. dražší materiál, větší pracnost, vyšší náklady, kopie z předloh, které nepocházejí z fondů NK ČR) dohodnout s uživatelem smluvní cenu.
12 U objednávek s předpokládaným souhrnným poplatkem ve výši nad 1000,- Kč se zpravidla vybírá záloha ve výši minimálně 50%
13
Ceny reprografických produktů jsou uváděny včetně DPH

Jana Huňová

10.09.2020
Vybrané položky ceníku

čl.  1 - Registrační poplatek
čl.  5 - Meziknihovní služby
čl.  6 - Reprografické služby
čl.  7 - Rešeršní služby, exkurze
čl.  9 - Poplatky z prodlení