Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Schválené materiály

Záznam pro souborný katalog. Speciální dokumenty - do roku 2014

Záznam pro souborný katalog

UNIMARC
Speciální dokumenty

Pracovní skupina pro zpracování neknižních dokumentů a hudebnin
Pracovní skupina pro zpracování kartografických dokumentů

Pracovní skupina pro zpracování elektronických dokumentů
Rada pro katalogizační politiku


Obsah

Úvod
Základní standardy zpracování záznamů pro CASLIN - SK ČR
Typologie dokumentů
Rozsah záznamu pro souborný katalog
Formát předávaných záznamů

Přílohy

A: Přehled polí a podpolí minimálního záznamu

B: Prezentace záznamu podle ISBD
C: Varianty MDT - kódovník
D: Předmětové selekční jazyky - kódovník
E: Popis vícesvazkových monografií
F: Pole 910
G: O Gizmo notaci
H: Příklady použití speciálních znaků pro řazení pro UNIMARC
I: Záznam v UNIMARCu ve struktuře ISO 2709
J: Záznam v UNIMARCu v "řádkovém" MARCu
K: Záznam v UNIMARCu v Aleph load format (A)
L: Další doporučení
M: Přehled základních standardů


Úvod

Tento dokument specifikuje minimální podmínky, které musí splňovat záznam kartografického dokumentu, hudebniny, zvukového záznamu, filmu a videozáznamu, grafiky, elektronického zdroje, objektu (trojrozměrného dokumentu), mikrodokumentu a smíšeného dokumentu, aby mohl být přijat do CASLIN - Souborného katalogu ČR.

 

Souborný katalog ČR pracuje se záznamy ve formátu UNIMARC. V této příručce jsou uvedeny požadavky na záznamy právě ve formátu UNIMARC. CASLIN - Souborný katalog ČR akceptuje ve Výměnném formátu záznamy hudebnin, zvukových dokumentů a grafiky, pro které je zajištěna konverze vycházející z existujících projektů automatizovaného zpracování MAKS.

Předkládaný materiál je určen knihovnám v České republice, které chtějí přispívat do CASLIN - Souborného katalogu ČR. Vychází z obecných materiálů a doporučení pracovních skupin CASLIN a je doplněn o řadu materiálů a doporučení, které připravily pracovní skupiny pro jmenné a věcné zpracování při Národní knihovně ČR a schválila Rada pro katalogizační politiku při Národní knihovně ČR.


Základní standardy zpracování záznamů pro CASLIN - SK ČR

 

 • Výměnným formátem je UNIMARC (verze 1994) s dodatky schválenými Permanent UNIMARC Committee a doplněný pro české národní potřeby v bloku 9. Údaje určené pro výměnu, které nejsou obsaženy v téže formě na jiných místech formátu UNIMARC, se uvádějí v bloku 9.
 • Základním standardem pro jmenné zpracování je Všeobecný mezinárodní standardní bibliografický popis ISBD(G) schválený IFLA.
 • Závaznými pravidly pro jmenné zpracování jsou AACR2 (verze 1988, dodatky 1993), která ze standardu uvedeného v bodě 2.2 vycházejí. Národní knihovna ČR zajistí postupné vydávání českých interpretací.
 • Pro věcné zpracování všech druhů dokumentů je povinné uvedení notace MDT. Přípustné je používání vybraných znaků MDT, střední i úplné notace a MDT-MRF (Master Reference File). V každém záznamu musí být povinně uvedeno, o kterou variantu tabulek MDT se jedná (viz příloha C). Pro kartografické dokumenty je povinným údajem též kód geografické oblasti. Pro hudebniny, zvukové záznamy, videozáznamy a filmy obsahující hudební díla je povinným údajem též forma, žánr či fyzikální vlastnosti dokumentu užité jako předmět. Pro ostatní speciální dokumenty je uvádění údajů předmětového selekčního jazyka nanejvýš žádoucí. Je možné uvádět různé předmětové selekční jazyky. V každém záznamu musí být povinně uvedeno, o který předmětový selekční jazyk se jedná (viz příloha D)

Typologie dokumentů

 

Základem pro členění dokumentů v CASLIN - SK ČR je následující typologie dokumentů:

 • podle druhu

   

  Základní členění (podle AACR2) :

  tištěný text
  rukopis
  hudebnina
  zvukový záznam
  videozáznam
  film
  grafika
  kartografický dokument
  elektronický zdroj
  objekt
  mikrodokument
  hmatové písmo
  smíšený dokument

  Obecné označení druhu dokumentu podle uvedeného seznamu se (s výjimkou "tištěných textů") povinně uvádí v každém záznamu UNIMARCu v podpoli (200$b). Kromě toho se v každém záznamu povinně uvádí v návěští (labelu) na 6. pozici kód

 • typu záznamu. Souvislost mezi hodnotou kódu pro typ záznamu a hodnotou obecného označení druhu dokumentu podává následující přehled:
 •  

  typ záznamu
  (kód na pozici 6)
  obecné označení druhu dokumentu
  (hodnota v podpoli 200$b)
  a

  textové dokumenty, tištěné

  tištěný text

  b

  textové dokumenty, rukopisy

  rukopis

  c

  partitury, tištěné

  hudebnina

  d

  partitury, rukopisy

  rukopis

  e

  kartografické dokumenty, tištěné

  kartografický dokument

  f

  kartografické dokumenty, rukopisy

  rukopis

  g

  projekční grafika

  grafika

  g

  filmy

  film

  g

  videozáznamy

  videozáznam

  i

  zvukové záznamy, nehudební nahrávky

  zvukový záznam

  j

  zvukové záznamy, hudební nahrávky

  zvukový záznam

  k

  dvojrozměrné grafické dokumenty
  (obrazy, kresby atd.)

  grafika

  l

  elektronické zdroje

  elektronický zdroj

  m

  smíšené dokumenty

  smíšený dokument

  r

  trojrozměrné dokumenty

  objekt

  ---

  mikrodokument*


  * Pro mikrodokumenty neexistuje specifický kód; v návěští na pozici 6 se zapisuje kód dokumentu, který je na mikrodokumentu reprodukován (např. a pro tištěný text, e pro kartografický dokument apod.).

 • podle úrovně zpracování

   

  Všechny uvedené druhy dokumentů lze zpracovat na úrovni monografické, seriálové a  analytické. Z toho vyplývá další členění na:

  • monografie (úroveň
  m)
 • seriály (úroveň
 • s)

 • fyzicky nesamostatné části dokumentů (úroveň
 • a).

  Údaj o úrovni zpracování musí být povinně uveden v labelu každého záznamu (pozice 7).

  Monografie jsou pouze jednodílné dokumenty a dokumenty s vydavatelsky předem deklarovaným počtem částí. Vše, co pokračuje a nemá předem stanovený počet částí a/nebo má stanovenou periodicitu, se pokládá za seriál. Do kategorie seriálů spadají pravá i nepravá periodika a edice (popisované shora, nikoli jednotlivé monografie v nich vydávané).


  Rozsah záznamu pro souborný katalog

   

  Uvedený rozsah údajů je skutečným minimem pro záznamy speciálních dokumentů na monografické úrovni, které vychází z první úrovně rozsahu údajů popisu podle AACR2. Správce souborného katalogu uvítá širší záznam. Pro záznamy vznikající konverzí z jiných datových struktur je účelné širší rozsah konvertovaných záznamů "individuálně" (podle původních datových struktur) dohodnout se správcem CASLIN - SK ČR.

  LABEL

  001

  005

  010

  abz

  013

  abz

  (hudebniny)

  071 **

  ab

  (hudebniny a zvukové záznamy)

  100

  a

  101 *

  ah

  (podpole h se týká hudebnin)

  102

  a

  120

  a

  (kartografické dokumenty)

  123 *

  a

  (kartografické dokumenty)

  200 *

  abcefghi

  205

  a

  206

  a

  (kartografické dokumenty)

  210

  acd

  215

  ac

  (podpole c se týká zvukových záznamů)

  225 *

  ahiv

  230

  a

  (elektronické zdroje)

  3--

  a+/

  423 -*

  1

  500 **

  ahilrsuw

  (hudebniny a zvukové záznamy, videozáznamy, filmy hudebních děl)

  501 *

  aersuw

  (hudebniny a zvukové záznamy, videozáznamy, filmy hudebních děl

  608

  a9

  (hudebniny a zvukové záznamy, videozáznamy, filmy hudebních děl)

  660

  a

  (kartografické dokumenty)

  675

  a9

  700 -*

  abcdfg

  701 -*

  abcdfg

  702 -*

  abcdfg

  710 **

  abcdefgh

  711 **

  abcdefgh

  712 **

  abcdefgh

  801 -*

  abcg

  910

  ast

 • Hvězdičkou jsou označeny povinně uváděné
 • indikátory. Neobsazené první indikátory jsou pro přehlednost znázorněny pomlčkou.

 • Povinnost zapsat údaje jmenného popisu
 • z výše uvedeného výčtu platí pouze pro údaje, které je možno zjistit v pramenech popisu na dokumentu.

 • +/
 • Poznámky jsou povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2.

   

   

 • Podrobnější přehledy polí a podpolí minimálního záznamu pro jednotlivé druhy speciálních dokumentů jsou uvedeny v příloze A.
 • &midot; Příklad záznamu je v přílohách I, J a K.
 • &midot; Vysvětlivky použití podpole 9 a pole 910 obsahují přílohy C, D, F.
 • Prezentace záznamu podle ISBD je uvedena v příloze B.
  Popis vícesvazkových monografií je uveden v příloze E.


  Formát předávaných záznamů

   

   

 • Znakový repertoár

   

 • Znakový repertoár je omezen pouze na abecedy na základě latinky.
 • Kód, který má být pro výměnu použit, definuje manuál UNIMARC - Příloha J. Všechny znaky budou zapsány v kódu ISO 646 (soubor
 • G0) a/nebo kódu ISO 5426 (soubor G1), tj. zpravidla diakritické znaménko předchází základní znak. V tomto případě pole 100 podpole a musí mít na pozicích 26-29 hodnotu 0103, tj. ISO 646 jako G0 a ISO 5426 jako G1, pozice 30-33 obsahují mezery.

 • Pokud by produkce dat podle této normy měla být předmětem obtíží, jsou přijatelná i "náhradní řešení" (uvedená v sestupném pořadí vhodnosti):
 • všechny znaky s diakritikou zapsány GIZMO notací (spřežkový zápis: "Escape" znak @, kód diakritického znaménka, základní znak; definice viz MAKS 3/1, stručně o Gizmo notaci viz příloha G),
 • to, co lze, je zapsáno v kódu PC Latin 2 (Microsoft Code Page 852), ostatní pomocí GIZMO,
 • kód ISO 8859-2, ostatní pomocí GIZMO.
 •  

 • Zápis znaků s ohledem na řazení

   

 • Manuál UNIMARC připouští pouze jediný typ odlišného pojednání údaje pro zobrazení a pro řazení, jejichž výčet přináší norma ISO 6630. Jsou to "neřadicí závorky", tj. znaky vymezující začátek a konec části údaje, která má být pro účely řazení ignorována. Těmito znaky jsou NSB (Non Sorting - Begin, dekadicky 136, hexadecimálně 88) a NSE (Non Sorting - End, dekadicky 137, hexadecimálně 89). Další úpravy UNIMARC neumožňuje zachytit. Příklady viz příloha H.
 • Formát souboru dat
  Preferovaná je norma ISO 2709. Pro ty, komu její vytvoření působí obtíže, je k dispozici jednodušší alternativa druhá, "řádkový" MARC. Pro uživatele systému Aleph je přípustný Aleph load formát (A). V tom případě musí zachovávat i ostatní konvence ALEPHu, tj. kód ISO 8859-2 (Latin-2), ostatní znaky s diakritikou podle ALEPHu, a také způsob zápisu s ohledem na řazení podle konvence ALEPHu.

   

  A) ISO 2709

 • Struktura je detailně popsána v normě ISO 2709; dostatečně podrobnou informaci lze nalézt i v UNIMARC manuálu.
 • Celý soubor je jediná řádka.
 • Oddělovače podpolí, polí a záznamů musí mít ve skutečnosti hodnotu podle UNIMARC manuálu, tj. hexadecimálně
 • 1F 1E 1D, dekadicky 31 30 29. Tyto znaky nelze vytisknout, proto jsou v UNIMARC manuálu i zde v příkladech označovány znaky $ @ % .

 • Příklad je uveden v příloze I.
 • B) "Řádkový" MARC

   

 • Každý záznam začíná na nové řádce.
 • Řádky jsou zpravidla dlouhé nanejvýš 80 znaků.
 • Každé pole začíná na nové řádce a je rozmístěno takto:
 • pozice

  1-3:

  tag pole

  4:

  mezera

  5-6:

  indikátory UNIMARC (je-li první nebo druhý indikátor neobsazen, je nahrazen znakem #)

  7:

  mezera

  8-?:

  text pole. Může být "přelomen" do více řádek, a to buď kdekoliv uprostřed slova, nebo na mezeře. Pokračování textu je v další řádce souboru počínaje pozicí 8. Je-li text zlomen na mezeře, musí být mezera buď na konci řádky nebo na začátku řádky následuj

  ící.

  C) Aleph load format (A)

 • Každý záznam začíná na nové řádce.
 • Údaje náležející k jednomu záznamu jsou na každé řádce identifikovány číslem záznamu (pozice 5-11).
 • Maximální délka řádky je 234 znaků.
 • Každé pole začíná na nové řádce a je rozmístěno takto:
  pozice
  1-3: báze
  4: mezera
  5-11: číslo záznamu (SYSNO)
  12: mezera
  13-15: tag pole
  16-17: indikátory UNIMARC (je-li první indikátor neobsazen, je nahrazen znakem "-")
  18: mezera
  19: kód písma
  20: mezera
  21-?: text pole. Je-li délka pole větší než 234 znaků, má "pokračovací" výskyt pole na začátku oddělovač $$9
 • Příklad je uveden v příloze K


 •  

 • Doplňkové informace: poprvé a při změně

   

  Společně s prvním dodaným vzorkem a následně při jakékoliv změně je třeba dodat následující informace (pokud se jich změna týká):

  • identifikace dodavatele dat:
  • sigla (lokační značka)
  • formát souboru dat:
  • ISO; "řádkový MARC"; Aleph load format (A)
  • datová struktura:
  • UNIMARC vytvořený: Alephem, konverzí z TinLibu, Rapid Library, atd.
  • kódování:
  • ISO 646 + ISO 5426; jen Gizmo; Latin 2 + Gizmo; ISO 8859-2 + Gizmo
  • konvence
  • použitá pro zápis informací pro řazení.

  Tyto informace jsou předány v samostatném textovém souboru.
  Další doporučení pro provoz předávání záznamů jsou uvedena v příloze L.

   

 • Konvence pro názvy souborů

   

  Předávané soubory ponesou označení lllllldd.fff, kde prvních šest znaků tvoří sigla instituce (psaná bez mezery), znaky 7 a 8 popisují použitou znakovou sadu a znaky 9, 10 a 11 popisují formát souboru dat (např. aba001kg.vfi).
  Znakové sady (znaky 7 a 8):

  um ... ISO 646 a/nebo ISO 5426
  gi ... veškerá diakritika pomocí GIZMO notace
  lg ... PC Latin 2 + GIZMO
  sg ... ISO 8859-2 + GIZMO
  kg ... kód Kamenických + GIZMO
  uc ... UNICODE UTF 8

  Formát souboru dat (znaky 9 až 11):
  uis ... UNIMARC - ISO 2709
  rum... UNIMARC - "řádkový" MARC
  dat ... UNIMARC - Aleph load format (A)
  vfo ... Výměnný formát ISO 2709
  vfi ... Výměnný formát, exportní soubor ze systému CDS/ISIS

  Příklad:
  aba006lg.uis ... sigla=aba006, znaková sada=PC Latin 2 + GIZMO, formát souboru dat=UNIMARC ISO 2709

  Příloha A: Přehledy polí a podpolí minimálního záznamu

  U p o z o r n ě n í :
 • Pro popis mikrodokumentů jsou závazné údaje stanovené jako mimimum pro druh dokumentu, který je na mikrodokumentu reprodukován (např. tištěný text, kartografický dokument apod.).
 • Pro popis smíšených dokumentů jsou závazné údaje stanovené jako mimimum pro všechny druhy dokumentů, které tvoří popisovaný smíšený dokument (např. tištěný text, grafický dokument a videozáznam).
 • Rozsah údajů, uvedený pro jednotlivé speciální druhy dokumentů, platí pro popis na monografické úrovni. Pokud je speciální dokument seriálem nebo pokud se popisuje na analytické úrovni, je třeba přihlédnout též k povinným údajům pro seriály a pro fyzicky nesamostatné části dokumentů, které jsou uvedeny v samostatných sešitech "Záznam pro souborný katalog : UNIMARC".

  K a r t o g r a f i c k ý d o k u m e n t

  LABEL

  001

  Identifikační číslo záznamu

  005

  Datum posledního zpracování záznamu

  010

  Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN)

  a

  číslo ISBN

  b

  vysvětlivka

  z

  chybné ISBN

  100

  Všeobecné údaje zpracování

  a

  všeobecné údaje zpracování

  datum uložení do souboru (pozice 0-7)

  kód modifikace záznamu (pozice 21)

  jazyk katalogizace (pozice 22-24)

  znaková sada (pozice 26-29, 30-33)

  101

  *

  Jazyk popisné jednotky

  Indikátor 1:

  indikátor překladu

  0

  dokument je v originálu

  1

  dokument je přímým nebo zprostředkovaným překladem

  2

  dokument obsahuje jiné překlady než přeložená resumé

  a

  jazyk popisné jednotky

  102

  Země vydání nebo výroby dokumentu

  a

  země vydání (k

  ód ISO 3166)

  120

  Kódované údaje - všeobecné

  a

  všeobecné údaje

  123

  *

  Kódované údaje - měřítko a souřadnice

  Indikátor 1:

  indikátor kódu pro typ měřítka

  0

  měřítko nelze určit

  1

  jedno měřítko

  2

  více měřítek

  3

  rozpětí měřítek

  4

  přibližné měřítko

  a

  typ měřítka

  200

  *

  Údaje o názvu a odpovědnosti

  Indikátor 1:

  indikátor významnosti názvu

  0

  název není významný

  1

  název je významný

  a

  hlavní název

  b

  obecné označení druhu dokumentu

  c

  hlavní název díla dalšího autora

  e

  další názvová informace

  f

  první údaj o odpovědnosti

  g

  další údaj o odpovědnosti

  h

  číslo části

  i

  název části

  205

  Údaje o vydání

  a

  označení vydání

  206

  Specifické údaje - matematické údaje

  a

  matematické údaje

  210

  Nakladatelské údaje

  a

  místo vydání

  c

  jméno nakladatele

  d

  datum vydání

  215

  Údaje fyzického popisu

  a

  specifické označení druhu dokumentu a rozsah popisné jednotky

  225

  *

  Údaje o edici

  Indikátor 1:

  indikátor formy názvu

  0

  není totožná se stanovenou (autoritní) formou

  1

  neexistuje stanovená (autoritní) forma

  2

  stejná jako stanovená (autoritní) forma

  a

  hlavní název edice

  h

  číslo části

  i

  název části

  v

  označení svazku

  300

  Všeobecné poznámky +/

  a

  text poznámky

  327

  *

  Poznámky k obsahu +/

  Indikátor 1:

  úplnost obsahu zápisu

  0

  poznámka k obsahu není úplná

  1

  poznámka k obsahu je úplná

  a

  text poznámky

  423

  -*

  Vydáno s ++/

  Indikátor 2:

  indikátor poznámky

  0

  nebude se tvořit poznámka

  1

  bude se tvořit poznámka

  1

  identifikátor podpole (data propojení pro vazbu autor/název;

  povinné je pole 500, resp. 200, a pole 700)

  660

  Kód geografické oblasti

  a

  kód

  675

  Mezinárodní desetinné třídění

  a

  MDT

  9

  označení použité varianty

  700

  -*

  Osobní jméno - primární intelektuální odpovědnost

  Indikátor 2:

  indikátor formy jména

  0

  jméno se uvádí pod rodným (křestním) jménem nebo v přímém pořadí

  1

  jméno se uvádí pod příjmením (jménem rodiny (rodu), patronymem atd.)

  a

  vstupní prvek (pořadatel záhlaví)

  b

  část jména jiná než vstupní prvek

  c

  doplňky ke jménu jiné než data

  d

  římské číslice

  f

  data

  g

  rozpis iniciál rodného jména

  701

  -*

  Osobní jméno - alternativní intelektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátoru viz pole 700

  702

  -*

  Osobní jméno - sekundární intelektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátoru viz pole 700

  710

  **

  Jméno korporace nebo akce - primární intelektuální odpovědnost

  Indikátor 1:

  indikátor akce

  0

  jméno korporace

  1

  akce

  Indikátor 2:

  indikátor formy jména

  0

  název je v invertované podobě

  1

  jméno je zapsáno pod místem nebo pod jurisdikcí

  2

  jméno je zapsáno v přímém pořadí

  a

  vstupní prvek

  b

  zpřesnění

  c

  doplňky ke jménu nebo kvalif

  ikátor

  d

  číslo akce a/nebo části akce

  e

  místo konání akce

  f

  datum konání akce

  g

  invertovaný prvek

  h

  část jména jiná než vstupní a invertovaný prvek

  711

  **

  Jméno korporace nebo akce - alternativní intelektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátory viz pole 710

  712

  **

  Jméno korporace nebo akce - sekundární intelektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátory viz pole 710

  801

  -*

  Zdroj původní katalogizace

  Indikátor 2:

  indikátor funkce

  0

  agentura zajišťující původní katalogizaci

  1

  agentura zajišťující převod do strojem čitelné podoby

  2

  agentura, která záznam modifikovala

  3

  distribuující agentura

  a

  země

  b

  agentura

  c

  datum transakce

  g

  použitá pravidla popisu

  9

  úplnost záznamu

  910

  Údaje pro provozní potřeby souborného katalogu

  a

  vlastníka

  s

  svazky

  t

  typ dokumentu

 • Hvězdičkou jsou označeny povinně uváděné indikátory (neobsazené první indikátory jsou pro přehlednost znázorněny pomlčkou).
 • +
 • / Poznámky jsou povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2. Pokud systém neumožňuje zápis poznámek určitého charakteru do odpovídajícího samostatného pole, zapisují se poznámky povinné dle AACR2 do pole 300.

 • ++
 • / Údaje jsou povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2.

   

   


  H u d e b n i n a

   

  LABEL

  001

  Identifikační číslo záznamu

  005

  Datum posledního zpracování záznamu

  010

  Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN)

  a

  číslo ISBN

  b

  vysvětlivka

  z

  chybné ISBN

  013

  Mezinárodní standardní číslo hudebniny (ISMN)

  a

  číslo ISMN

  b

  vysvětlivka

  z

  chybné ISMN

  071

  **

  Nakladatelská čísla

  Indikátor 1:

  Typ nakladatelského čísla

  0

  vydavatelské číslo

  1

  číslo výrobní matrice

  2

  číslo tiskové matrice

  3

  jiné nakladatelské číslo

  Indikátor 2:

  Indikátor poznámky

  0

  netvoří se

  poznámka

  1

  tvoří se poznámka

  a

  nakladatelské číslo

  b

  zdroj

  100

  Všeobecné údaje zpracování

  a

  všeobecné údaje zpracování

  datum uložení do souboru (pozice 0-7)

  kód modifikace záznamu (pozice 21)

  jazyk katalogizace (pozice 22-24)

  znaková sada (pozice 26-29, 30-33)

  101

  *

  Jazyk popisné jednotky

  Indikátor 1:

  indikátor překladu

  0

  dokument je v originálu

  1

  dokument je přímým nebo zprostředkovaným překladem

  2

  dokument obsahuje jiné překlady než přeložená resumé

  a

  jazyk popisné jednotky

  h

  jazyk libreta

  102

  Země vydání nebo výroby dokumentu

  a

  země vydání (kód ISO 3166)

  200

  *

  Údaje o názvu a odpovědnosti

  Indikátor 1:

  indikátor významnosti názvu

  0

  název není významný

  1

  název je významný

  a

  hlavní název

  b

  obecné označení druhu dokumentu

  c

  hlavní název díla dalšího autora

  e

  další názvová informace

  f

  první údaj o odpovědnosti

  g

  další údaj o odpovědnosti

  h

  číslo části

  i

  název části

  205

  Údaje o vydání

  a

  označení vydání

  210

  Nakladatelské údaje

  a

  místo vydání

  c

  jméno nakladatele

  d

  datum vydání

  215

  Údaje fyzického popisu

  a

  specifické označení druhu dokumentu a rozsah popisné jednotky

  225

  *

  Údaje o edici

  Indikátor 1:

  indikátor formy názvu

  0

  není totožná se stanovenou (autoritní) formou

  1

  neexistuje stanovená (autoritní) forma

  2

  stejná jako stanovená (autoritní) forma

  a

  hlavní název edice

  h

  číslo části

  i

  název části

  v

  označen

  í svazku

  300

  Všeobecné poznámky +/

  a

  text poznámky

  301

  Poznámky k identifikačním číslům

  +/

  a

  text poznámky

  327

  *

  Poznámky k obsahu +/

  Indikátor 1:

  úplnost obsahu zápisu

  0

  poznámka k obsahu není úplná

  1

  poznámka k obsahu je úplná

  a

  text poznámky

  423

  *

  Vydáno s ++/

  Indikátor 2:

  indikátor poznámky

  0

  nebude se tvořit poznámka

  1

  bude se tvořit poznámka

  1

  identifikátor podpole (data propojení pro vazbu autor/název;

  povinné je pole 500, resp. 200, a pole 700)

  500

  Unifikovaný název ++/

  Indikátor 1:

  indikátor významnosti názvu

  0

  unifikovaný název není významný

  1

  unifikovaný název je významný

  Indikátor 2:

  Indikátor hlavního záhlaví

  0

  název net

  voří hlavní záhlaví

  1

  název je hlavním záhlavím

  a

  unifikovaný název

  h

  číslo dílu nebo části

  i

  název dílu nebo části

  l

  formální zpřesnění

  r

  obsazení

  s

  číselné označení

  u

  tónina

  w

  údaje o aranžmá

  501

  *

  Skupinový unifikovaný název ++/

  Indikátor 1:

  indikátor typu skupinového názvu

  0

  sebraná díla

  1

  vybraná díla, tj. soubory jednotlivých děl autora, nikoli však všech jeho děl

  2

  výběry, tj. části děl autora včetně výtahů z děl

  a

  skupinový unifikovaný název

  e

  skupinový unifikovaný podnázev

  r

  obsazení

  s

  číselné označení

  u

  tónina

  w

  údaje o aranžmá

  608

  Forma, žánr či fyzické vlastnosti dokumentu užité jako předmět (platí pouze pro hudební díla)

  a

  vstupní prvek

  9

  označení předmětového selekčního jazyka

  675

  Mezinárodní desetinné třídění

  a

  MDT

  9

  označení použité varianty

  700

  -*

  Osobní jméno - primární intelektuální odpovědnost

  Indikátor 2:

  indikátor formy jména

  0

  jméno se uvádí pod rodným (křestním) jménem nebo v přímém pořadí

  1

  jméno se uvádí pod příjmením (jménem rodiny (rodu), patronymem atd.)

  a

  vstupní prvek (pořadatel záhlaví)

  b

  část jména jiná než vstupní prvek

  c

  doplňky ke jménu jiné než data

  d

  římské číslice

  f

  data

  g

  rozpis iniciál rodného jména

  701

  -*

  Osobní jméno - alternativní intelektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátoru viz pole 700

  702

  -*

  Osobní jméno - sekundární intelektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátoru viz pole 700

  710

  **

  Jméno korporace nebo akce - primární intelektuální odpovědnost

  Indikátor 1:

  indikátor akce

  0

  jméno korporace

  1

  akce

  Indikátor 2:

  indikátor formy jména

  0

  název je v invertované podobě

  1

  jméno je zapsáno pod místem nebo pod jurisdikcí

  2

  jméno je zapsáno v přímém pořadí

  a

  vstupní prvek

  b

  zpřesnění

  c

  d

  oplňky ke jménu nebo kvalifikátor

  d

  číslo akce a/nebo části akce

  e

  místo konání akce

  f

  datum konání akce

  g

  invertovaný prvek

  h

  část jména jiná než vstupní a invertovaný prvek

  711

  **

  Jméno korporace nebo akce - alternativní intelektu

  ální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátory viz pole 710

  712

  **

  Jméno korporace nebo akce - sekundární intelektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátory viz pole 710

  801

  -*

  Zdroj původní katalogizace

  Indikátor 2:

  indikátor funkce

  0

  agentura zajišťující původní katalogizaci

  1

  agentura zajišťující převod do strojem čitelné podoby

  2

  agentura, která záznam modifikovala

  3

  distribuující agentura

  a

  země

  b

  agentura

  c

  datum transakce

  g

  použitá pravidla popisu

  9

  úplnost záznamu

  910

  Údaje pro provozní potřeby souborného katalogu

  a

  sigla vlastníka

  s

  svazky

  t

  typ dokumentu

 • Hvězdičkou jsou označeny povinně uváděné indikátory (neobsazené první indikátory jsou pro přehlednost znázorněny pomlčkou).
 • +
 • / Poznámky jsou povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2 (např. povinnost vyplnění pole 301 je dána instrukcí AACR2, odst. 5.7B19: pokud má nakladatelské číslo složitější strukturu a nelze pro tištěný výstup použít čísla uvedená v poli 071, je nutno zapsat nakladatelské číslo v požadované podobě do pole 301). Pokud systém neumožňuje zápis poznámek určitého charakteru do odpovídajícího samostatného pole, zapisují se poznámky povinné dle AACR2 do pole 300.

 • ++
 • / Údaje jsou povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2.

   

   


  Z v u k o v ý z á z n a m

   

  LABEL

  001

  Identifikační číslo záznamu

  005

  Datum posledního zpracování záznamu

  071

  **

  Nakladatelská čísla

  Indikátor 1:

  Typ nakladatelského čísla

  0

  vydavatelské číslo

  1

  číslo výrobní matrice

  2

  číslo tiskové matrice

  3

  jiné nakladatelské číslo

  Indikátor 2:

  Indikátor poznámky

  0

  netvoří se poznámka

  1

  tvoří se poznámka

  a

  nakladatelské číslo

  b

  zdroj

  100

  Všeobecné údaje zpracování

  a

  všeobecné údaje zpracování

  datum uložení d

  o souboru (pozice 0-7)

  kód modifikace záznamu (pozice 21)

  jazyk katalogizace (pozice 22-24)

  znaková sada (pozice 26-29, 30-33)

  101

  *

  Jazyk popisné jednotky

  (pouze nahrávky obsahující text)

  Indikátor 1:

  indikátor překladu

  0

  dokument je v originálu

  1

  dokument je přímým nebo zprostředkovaným překladem

  2

  dokument obsahuje jiné překlady než přeložená resumé

  a

  jazyk popisné jednotky

  102

  Země vydání nebo výroby dokumentu

  a

  země vydání (kód ISO 3166)

  200

  *

  Údaje o názvu a odpovědnosti

  Indikátor 1:

  indikátor významnosti názvu

  0

  název není významný

  1

  název je významný

  a

  hlavní název

  b

  obecné označení druhu dokumentu

  c

  hlavní název díla dalšího autora

  e

  další názvová informace

  f

  první údaj o odpovědnosti

  g

  další údaj o odpovědnosti

  h

  číslo části

  i

  název části

  205

  Údaje o vydání

  a

  označení vydání

  210

  Nakladatelské údaje

  a

  místo vydání

  c

  jméno nakladatele

  d

  datum vydání

  215

  Údaje fyzického popisu

  a

  specifické označení druhu dokumentu a rozsah popisné jednotky

  c

  další fyzické údaje

  225

  *

  Údaje o edici

  Indikátor 1:

  indikátor formy názvu

  0

  není totožná se stanovenou (autoritní) formou

  1

  neexistuje stanovená (autoritní) forma

  2

  stejná jako stanovená (autoritní) forma

  a

  hlavní název edice

  h

  číslo části

  i

  název části

  v

  označení svazku

  300

  Všeobecné poznámky +/

  a

  text poznámky

  301

  Poznámky k identifikačním číslům

  +/

  a

  text poznámky

  306

  Poznámky k nakladatelským údajům

  +/

  a

  text poznámky

  307

  Poznámky k údajům fyz

  ického popisu +/

  a

  text poznámky

  323

  Poznámky o účinkujících

  +/

  a

  text poznámky

  327

  *

  Poznámky k obsahu +/

  Indikátor 1:

  úplnost obsahu zápisu

  0

  poznámka k obsahu není úplná

  1

  poznámka k obsahu je úplná

  a

  text poznámky

  423

  -*

  Vydáno s ++/

  Indikátor 2:

  indikátor poznámky

  0

  nebude se tvořit poznámka

  1

  bude se tvořit poznámka

  1

  identifikátor podpole (data propojení pro vazbu autor/název; povinné je pole 500, resp. 200, a pole 700)

  500

  **

  Unifikovaný název (platí pouze pro hudební díla)

  Indikátor 1:

  indikátor významnosti názvu

  0

  unifikovaný název není významný

  1

  unifikovaný název je významný

  Indikátor 2:

  Indikátor hlavního záhlaví

  0

  název netvoří hlavní záhlaví

  1

  název je hlavním záhlavím

  a

  unifikovaný název

  h

  číslo dílu nebo části

  i

  název dílu nebo části

  l

  formální zpřesnění

  r

  obsazení

  s

  číselné označení

  u

  tónina

  w

  údaje o aranžmá

  501

  *

  Skupinový unifikovaný název (platí pouze pro hudební díla)

  Indikátor 1:

  indikátor typu skupinového názvu

  0

  sebraná díla

  1

  vybraná díla, tj. soubory jednotlivých děl autora, nikoli však všech jeho děl

  2

  výběry, tj. části děl autora včetně výtahů z děl

  a

  skupinový unifikovaný název

  e

  skupinový unifikovaný podnázev

  r

  obsazení

  s

  číselné označení

  u

  tónina

  w

  údaje o aranžmá

  608

  Forma, žánr či fyzické vlastnosti dokumentu užité jako předmět

  a

  vstupní prvek

  9

  označení předmětového selekčního jazyka

  675

  Mezinárodní desetinné třídění

  a

  MDT

  9

  označení použité varianty

  700

  -*

  Osobní jméno - primární intelektuální odpovědnost

  Indikátor 2:

  indikátor formy jména

  0

  jméno se uvádí pod rodným (křestním) jménem nebo v přímém pořadí

  1

  jméno se uvádí pod příjmením (jménem rodiny (rodu), patronymem atd.)

  a

  vstupní prvek (pořadatel záhlaví)

  b

  část jména jiná než vstupní prvek

  c

  doplňky ke jménu jiné než data

  d

  římské číslice

  f

  data

  g

  rozpis iniciál rodného jména

  701

  -*

  Osobní jméno - alternativní intelektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátoru viz pole 700

  702

  -*

  Osobní jméno - sekundární in

  telektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátoru viz pole 700

  710

  **

  Jméno korporace nebo akce - primární intelektuální odpovědnost

  Indikátor 1:

  indikátor akce

  0

  jméno korporace

  1

  akce

  Indikátor 2:

  indikátor formy jména

  0

  název je v invertované podobě

  1

  jméno je zapsáno pod místem nebo pod jurisdikcí

  2

  jméno je zapsáno v přímém pořadí

  a

  vstupní prvek

  b

  zpřesnění

  c

  doplňky ke jménu nebo kvalifikátor

  d

  číslo akce a/nebo části akce

  e

  místo konání akce

  f

  datum konání akce

  g

  invertovaný prvek

  h

  část jména jiná než vstupní a invertovaný prvek

  711

  **

  Jméno korporace nebo akce - alternativní intelektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátory viz pole 710

  712

  **

  Jméno korporace nebo akce - sekundární inte

  lektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátory viz pole 710

  801

  -*

  Zdroj původní katalogizace

  Indikátor 2:

  indikátor funkce

  0

  agentura zajišťující původní katalogizaci

  1

  agentura zajišťující převod do strojem čitelné podoby

  2

  agentura, která záznam modifikovala

  3

  distribuující agentura

  a

  země

  b

  agentura

  c

  datum transakce

  g

  použitá pravidla popisu

  9

  úplnost záznamu

  910

  Údaje pro provozní potřeby souborného katalogu

  a

  sigla vlastníka

  s

  svazky

  t

  typ dokumentu

 • Hvězdičkou jsou označeny povinně uváděné indikátory (neobsazené první indikátory jsou pro přehlednost znázorněny pomlčkou).
 • +
 • / Poznámky jsou povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2 (např. povinnost vyplnění pole 301 je dána instrukcí AACR2, odst. 6.7B19: pokud má nakladatelské číslo složitější strukturu a nelze pro tištěný výstup použít čísla uvedená v poli 071, je nutno zapsat nakladatelské číslo v požadované podobě do pole 301). Pokud systém neumožňuje zápis poznámek určitého charakteru do odpovídajícího samostatného pole, zapisují se poznámky povinné dle AACR2 do pole 300.

 • ++
 • / Údaje jsou povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2.

   

   


  V i d e o z á z n a m , f i l m

   

  LABEL

  001

  Identifikační číslo záznamu

  005

  Datum posledního zpracování záznamu

  100

  Všeobecné údaje zpracování

  a

  všeobecné údaje zpracování

  datum uložení do souboru (pozice 0-7)

  kód modifikace záznamu (pozice 21)

  jazyk katalogizace (pozice 22-24)

  znaková sada (pozice 26-29, 30-33)

  101

  *

  Jazyk popisné jednotky

  Indikátor 1:

  indikátor překladu

  0

  dokument je v originálu

  1

  dokument je přímým nebo zprostředkovaným překladem

  2

  dokument obsahuje jiné překlady než přeložená resumé

  a

  jazyk popisné jednotky

  102

  Země vydání nebo výroby dokumentu

  a

  (kód ISO 31

  66 země vydání)

  200

  *

  Údaje o názvu a odpovědnosti

  Indikátor 1:

  indikátor významnosti názvu

  0

  název není významný

  1

  název je významný

  a

  hlavní název

  b

  obecné označení druhu dokumentu

  c

  hlavní název díla dalšího autora

  e

  další názvová informace

  f

  první údaj o odpovědnosti

  g

  další údaj o odpovědnosti

  h

  číslo části

  i

  název části

  205

  Údaje o vydání

  a

  označení vydání

  210

  Nakladatelské údaje

  a

  místo vydání

  c

  jméno nakladatele

  d

  datum vydání

  215

  Údaje fyzického popisu

  a

  specifické označení druhu dokumentu a rozsah popisné jednotky

  225

  *

  Údaje o edici

  Indikátor 1:

  indikátor formy názvu

  0

  není totožná se stanovenou (autoritní) formou

  1

  neexistuje stanovená (autoritní) forma

  2

  stejná jako stanovená (autoritní) forma

  a

  hlavní název edice

  h

  číslo části

  i

  název části

  v

  označení svazku

  300

  Všeobecné poznámky +/

  a

  text poznámky

  322

  Poznámky o realizátorech +/

  a

  text poznámky

  323

  Poznámky o ú

  c inkujících +/

  a

  text poznámky

  327

  *

  Poznámky k obsahu +/

  Indikátor 1:

  úplnost obsahu zápisu

  0

  poznámka k obsahu není úplná

  1

  poznámka k obsahu je úplná

  a

  text poznámky

  423

  -*

  Vydáno s ++/

  Indikátor 2:

  indikátor poznámky

  0

  nebude se tvořit poznámka

  1

  bude se tvořit poznámka

  1

  identifikátor podpole (data propojení pro vazbu autor/název; povinné je pole 500, resp. 200, a pole 700)

  500

  **

  Unifikovaný název (platí pouze pro hudební díla)

  Indikátor 1:

  indikátor významnosti názvu

  0

  unifikovaný název není významný

  1

  unifikovaný název je významný

  Indikátor 2:

  Indikátor hlavního záhlaví

  0

  název netvoří hlavní záhlaví

  1

  název je hlavním záhlavím

  a

  unifikovaný název

  h

  číslo dílu nebo části

  i

  název dílu nebo části

  l

  formální zpřesnění

  r

  obsazení

  s

  číselné označení

  u

  tónina

  w

  údaje o aranžmá

  501

  *

  Skupinový unifikovaný název (platí pouze pro hudební díla)

  Indikátor 1:

  indikátor typu skupinového názvu

  0

  sebraná díla

  1

  vybraná díla, tj. soubory jednotlivých děl autora, nikoli však všech jeho děl

  2

  výběry, tj. části děl autora včetně výtahů z děl

  a

  skupinový unifikovaný název

  e

  skupinový unifikovaný podnázev

  r

  obsazení

  s

  číselné označení

  u

  tónina

  w

  údaje o aranžmá

  608

  Forma, žánr či fyzické vlastnosti dokumentu užité jako předmět (platí pouze pro hudební díla)

  a

  vstupní prvek

  (platí pouze pro hudební díla)

  9

  označení předmětového selekčního jazyka

  675

  Mezinárodní desetinné třídění

  a

  MDT

  9

  označení použité varianty

  700

  -*

  Osobní jméno - primární intelektuální odpovědnost

  Indikátor 2:

  indikátor formy jména

  0

  jméno se uvádí pod rodným (křestním) jménem nebo v přímém pořadí

  1

  jméno se uvádí pod příjmením (jménem rodiny (rodu), patronymem atd.)

  a

  vstupní prvek (pořadatel záhlaví)

  b

  část jména jiná než vstupní prvek

  c

  doplňky ke jménu jiné než data

  d

  římské číslice

  f

  data

  g

  rozpis iniciál rodného jména

  701

  -*

  Osobní jméno - alternativní intelektuální odpov

  ědnost

  obsah podpolí a indikátoru viz pole 700

  702

  -*

  Osobní jméno - sekundární intelektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátoru viz pole 700

  710

  **

  Jméno korporace nebo akce - primární intelektuální odpovědnost

  Indikátor 1:

  indikátor akce

  0

  jméno korporace

  1

  akce

  Indikátor 2:

  indikátor formy jména

  0

  název je v invertované podobě

  1

  jméno je zapsáno pod místem nebo pod jurisdikcí

  2

  jméno je zapsáno v přímém pořadí

  a

  vstupní prvek

  b

  zpřesnění

  c

  doplňky ke jménu nebo kvalifikátor

  d

  číslo akce a/nebo části akce

  e

  místo konání akce

  f

  datum konání akce

  g

  invertovaný prvek

  h

  část jména jiná než vstupní a invertovaný prvek

  711

  **

  Jméno korporace nebo akce - alternativní intelektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátory viz pole 710

  712

  **

  Jméno korporace nebo akce - sekundární intelektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátory viz pole 710

  801

  -*

  Zdroj původní katalogizace

  Indikátor 2:

  indikátor funkce

  0

  agentura zajišťující původní katalogizaci

  1

  agentura zajišťující převod do strojem čitelné podoby

  2

  agentura, která záznam modifikovala

  3

  distribuující agentura

  a

  země

  b

  agentura

  c

  datum transakce

  g

  použitá pravidla popisu

  9

  úplnost záznamu

  910

  Údaje pro provozní potřeby souborného katalogu

  a

  sigla vlastníka

  s

  svazky

  t

  typ dokumentu

 • Hvězdičkou jsou označeny povinně uváděné indikátory (neobsazené první indikátory jsou pro přehlednost znázorněny pomlčkou).
 • +
 • / Poznámky jsou povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2. Pokud systém neumožňuje zápis poznámek určitého charakteru do odpovídajícího samostatného pole, zapisují se poznámky povinné dle AACR2 do pole 300.

 • ++
 • / Údaje jsou povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2.

   

   


  G r a f i k a

   

  LABEL

  001

  Identifikační číslo záznamu

  005

  Datum posledního zpracování záznamu

  100

  Všeobecné údaje zpracování

  a

  všeobecné údaje zpracování

  datum uložení do souboru (pozice 0-7)

  kód modifikace záznamu (pozice 21)

  jazyk katalogizace (pozice 22-24)

  znaková sada (pozice 26-29, 30-33)

  101

  *

  Jazyk popisné jednotky

  Indikátor 1:

  indikátor překladu

  0

  dokument je v originálu

  1

  dokument je přímým nebo zprostředkovaným překladem

  2

  dokument obsahuje jiné překlady než přeložená resumé

  a

  jazyk popisné jednotky

  102

  Země vydání nebo výroby dokumentu

  a

  země vydání (kód ISO 3166)

  200

  *

  Údaje o názvu a odpovědnosti

  Indikátor 1:

  indikátor významnosti názvu

  0

  název není významný

  1

  název je významný

  a

  hlavní název

  b

  obecné označení druhu dokumentu

  c

  hlavní název díla dalšího autora

  e

  další názvová informace

  f

  první údaj o odpovědnosti

  g

  další údaj o odpovědnosti

  h

  číslo části

  i

  název části

  205

  Údaje o vydání

  a

  označení vydání

  210

  Nakladatelské údaje

  a

  místo vydání

  c

  jméno nakladatele

  d

  datum vydání

  215

  Údaje fyzického popisu

  a

  specifické označení druhu dokumentu a rozsah popisné jednotky

  225

  *

  Údaje o edici

  Indikátor 1:

  indikátor formy názvu

  0

  není totožná se stanovenou (autoritní) formou

  1

  neexistuje stanovená (autoritní) forma

  2

  stejná jako stanovená (autoritní) forma

  a

  hlavní název edice

  h

  číslo části

  i

  název části

  v

  označení svazku

  300

  Všeobecné poznámky +/

  a

  text poznámky

  327

  *

  Poznámky k obsahu +/

  Indikátor 1:

  úplnost obsahu zápisu

  0

  poznámka k obsahu není úplná

  1

  poznámka k obsahu je úplná

  a

  text poznámky

  423

  -*

  Vydáno s ++/

  Indikátor 2:

  indikátor poznámky

  0

  nebude se tvořit poznámka

  1

  bude se tvořit poznámka

  1

  identifikátor podpole (data propojení pro vazbu autor/název; povinné je pole 500, resp. 200, a pole 700)

  675

  Mezinárodní desetinné třídění

  a

  MDT

  9

  označení použité varianty

  700

  -*

  Osobní jméno - primární intelektuální odpovědnost

  Indikátor 2:

  indikátor formy jména

  0

  jméno se uvádí pod rodným (křestním) jménem nebo v přímém pořadí

  1

  jméno se uvádí pod příjmením (jménem rodiny (rodu), patronymem atd.)

  a

  vstupní prvek (pořadatel záhlaví)

  b

  část jména jiná než vstupní prvek

  c

  doplňky ke jménu jiné než data

  d

  římské číslice

  f

  data

  g

  rozpis iniciál rodného jména

  701

  -*

  Osobní jméno - alternativní intelektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátoru viz pole 700

  702

  -*

  Osobní jméno - sekundární intelektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátoru viz pole 700

  710

  **

  Jméno korporace nebo akce - primární intelektuální odpovědnost

  Indikátor 1:

  indikátor akce

  0

  jméno korporace

  1

  akce

  Indikátor 2:

  indikátor formy jména

  0

  název je v invertované podobě

  1

  jméno je zapsáno pod místem nebo pod jurisdikcí

  2

  jméno je zapsáno v přímém pořadí

  a

  vstupní prvek

  b

  zpřesnění

  c

  doplňky ke jménu nebo kvalifikátor

  d

  číslo akce a/nebo části akce

  e

  místo konání akce

  f

  datum konání akce

  g

  invertovaný prvek

  h

  část jména jiná než vstupní a invertovaný prvek

  711

  **

  Jméno korporace nebo akce - alternativní intelektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátory viz pole 710

  712

  **

  Jméno korporace nebo akce - sekundární intelektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátory viz pole 710

  801

  -*

  Zdroj původní katalogizace

  Indikátor 2:

  indikátor funkce

  0

  agentura zajišťující původní katalogizaci

  1

  agentura zajišťující převod do strojem čitelné podoby

  2

  agentura, která záznam modifikovala

  3

  distribuující agentura

  a

  země

  b

  agentura

  c

  datum transakce

  g

  použitá pravidla popisu

  9

  úplnost záznamu

  910

  Údaje pro provozní potřeby souborného katalogu

  a

  sigla vlastníka

  s

  svazky

  t

  typ dokumentu

 • Hvězdičkou jsou označeny povinně uváděné indikátory (neobsazené první indikátory jsou pro přehlednost znázorněny pomlčkou).
 • +
 • / Poznámky jsou povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2. Pokud systém neumožňuje zápis poznámek určitého charakteru do odpovídajícího samostatného pole, zapisují se poznámky povinné dle AACR2 do pole 300.

 • ++
 • / Údaje jsou povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2.

   

   


  E l e k t r o n i c k ý  z d r o j

  LABEL

   

   

  001

  Identifikační číslo záznamu

  005

  Datum posledního zpracování záznamu

  010

  Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN)

  a

  číslo ISBN

  b

  vysvětlivka

  z

  chybné ISBN

  100

  Všeobecné údaje zpracování

  a

  všeobecné údaje zpracování

  datum uložení do souboru (pozice 0-7)

  kód modifikace záznamu (pozice 21)

  jazyk katalogizace (pozice 22-24)

  znaková sada (pozice 26-29, 30-33)

  101

  *

  Jazyk popisné jednotky (

  pouze dokument s textem)

  Indikátor 1:

  indikátor překladu

  0

  dokument je v originálu

  1

  dokument je přímým nebo zprostředkovaným překladem

  2

  dokument obsahuje jiné překlady než přeložená resumé

  a

  jazyk popisné jednotky

  102

  Země vydání nebo výroby dokumentu

  a

  země vydání (kód ISO 3166)

  200

  *

  Údaje o názvu a odpovědnosti

  Indikátor 1:

  indikátor významnosti názvu

  0

  název není významný

  1

  název je významný

  a

  hlavní název

  b

  obecné označení druhu dokumentu

  c

  hlavní název díla dalšího autora

  e

  další názvová informace

  f

  první údaj o odpovědnosti

  g

  další údaj o odpovědnosti

  h

  číslo části

  i

  název části

  205

  Údaje o vydání

  a

  označení vydání

  210

  Nakladatelské údaje

  a

  místo vydání

  c

  jméno nakladatele

  d

  datum vydání

  215

  Údaje fyzického popisu (

  pouze pro elektronické zdroje na fyzickém nosiči)

  a

  specifické označení druhu dokumentu a rozsah popisné jednotky

  225

  *

  Údaje o edici

  Indikátor 1:

  indikátor formy názvu

  0

  není totožná se stanovenou (autoritní) formou

  1

  neexistuje stanovená (autoritní) forma

  2

  stejná jako stanovená (autoritní) forma

  a

  hlavní název edice

  h

  číslo části

  i

  název části

  v

  označení svazku

  230

  Specifické údaje pro elektronické zdroje

  a

  označení a rozsah dokumentu

  (povinně se uvádí pouze typ souboru pro elektronické zdroje s dálkovým přístupem)

  300

  Všeobecné poznámky +/

  a

  text poznámky

  304

  Poznámky k údajům o názvu a odpovědnosti

  +/

  a

  text poznámky

  327

  *

  Poznámky k obsahu +/

  Indikátor 1:

  úplnost obsahu zápisu

  0

  poznámka k obsahu není úplná

  1

  poznámka k obsahu je úplná

  a

  text poznámky

  337

  Poznámky o technických detailech +/

  a

  text poznámky

  423

  -*

  Vydáno s ++/

  Indikátor 2:

  indikátor poznámky

  0

  nebude se tvořit poznámka

  1

  bude se tvořit poznámka

  1

  identifikátor podpole (data propojení pro vazbu autor/název; povinné je pole 500, resp. 200, a pole 700)

  675

  Mezinárodní desetinné třídění

  a

  MDT

  9

  označení použité varianty

  700

  -*

  Osobní jméno - primární intelektuální odpovědnost

  Indikátor 2:

  indikátor formy jména

  0

  jméno se uvádí pod rodným (křestním) jménem nebo v přímém pořadí

  1

  jméno se uvádí pod příjmením (jménem rodiny (rodu), patronymem atd.)

  a

  vstupní prvek (pořadatel záhlaví)

  b

  část jména jiná než vstupní prvek

  c

  doplňky ke jménu jiné než data

  d

  římské číslice

  f

  data

  g

  rozpis iniciál rodného jména

  701

  -*

  Osobní jméno - alternativní intelektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátoru viz pole 700

  702

  -*

  Osobní jméno - sekundární intelektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátoru viz pole 700

  710

  **

  Jméno korporace nebo akce - primární intelektuální odpovědnost

  Indikátor 1:

  indikátor akce

  0

  jméno korporace

  1

  akce

  Indikátor 2:

  indikátor formy jména

  0

  název je v invertované podobě

  1

  jméno je zapsáno pod místem nebo pod jurisdikcí

  2

  jméno je zapsáno v přímém pořadí

  a

  vstupní prvek

  b

  zpřesnění

  c

  doplňky ke jménu nebo kvalifi

  kátor

  d

  číslo akce a/nebo části akce

  e

  místo konání akce

  f

  datum konání akce

  g

  invertovaný prvek

  h

  část jména jiná než vstupní a invertovaný prvek

  711

  **

  Jméno korporace nebo akce - alternativní intelektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátory viz pole 710

  712

  **

  Jméno korporace nebo akce - sekundární intelektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátory viz pole 710

  801

  -*

  Zdroj původní katalogizace

  Indikátor 2:

  indikátor funkce

  0

  agentura zajišťující původní katalogizaci

  1

  agentura zajišťující převod do strojem čitelné podoby

  2

  agentura, která záznam modifikovala

  3

  distribuující agentura

  a

  země

  b

  agentura

  c

  datum transakce

  g

  použitá pravidla popisu

  9

  úplnost záznamu

  910

  Údaje pro provozní potřeby souborného katalogu

  a

  sigla vlastníka

  s

  svazky

  t

  typ dokumentu

 • Hvězdičkou jsou označeny povinně uváděné indikátory (neobsazené první indikátory jsou pro přehlednost znázorněny pomlčkou).
 • +
 • / Poznámky jsou povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2. Pokud systém neumožňuje zápis poznámek určitého charakteru do odpovídajícího samostatného pole, zapisují se poznámky povinné dle AACR2 do pole 300.

 • ++
 • / Údaje jsou povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2.

   

   


  O b j e k t

   

  LABEL

  001

  Identifikační číslo záznamu

  005

  Datum posledního zpracování záznamu

  100

  Všeobecné údaje zpracování

  a

  všeobecné údaje zpracování

  datum uložení do souboru (pozice 0-7)

  kód modifikace záznamu (pozice 21)

  jazyk katalogizace (pozice 22-24)

  znaková sada (pozice 26-29, 30-33)

  101

  *

  Jazyk popisné jednotky

  Indikátor 1:

  indikátor překladu

  0

  dokument je v originálu

  1

  dokument je přímým nebo zprostředkovaným překladem

  2

  dokument obsahuje jiné překlady než přeložená resumé

  a

  jazyk popisné jednotky

  102

  Země vydání nebo výroby dokumentu

  a

  země vydání (kód ISO 3166)

  200

  *

  Údaje o názvu a odpovědnosti

  Indikátor 1:

  indikátor významnosti názvu

  0

  název není významný

  1

  název je významný

  a

  hlavní název

  b

  obecné označení druhu dokumentu

  c

  hlavní název díla dalšího autora

  e

  další názvová informace

  f

  první údaj o odpovědnosti

  g

  další údaj o odpovědnosti

  h

  číslo části

  i

  náze

  v části

  205

  Údaje o vydání

  a

  označení vydání

  210

  Nakladatelské údaje

  a

  místo vydání

  c

  jméno nakladatele

  d

  datum vydání

  215

  Údaje fyzického popisu

  a

  specifické označení druhu dokumentu a rozsah popisné jednotky

  225

  *

  Údaje o edici

  Indikátor 1:

  indikátor formy názvu

  0

  není totožná se stanovenou (autoritní) formou

  1

  neexistuje stanovená (autoritní) forma

  2

  stejná jako stanovená (autoritní) forma

  a

  hlavní název edice

  h

  číslo části

  i

  název části

  v

  označení svazku

  300

  Všeobecné poznámky +/

  a

  text poznámky

  327

  *

  Poznámky k obsahu +/

  Indikátor 1:

  úplnost obsahu zápisu

  0

  poznámka k obsahu není úplná

  1

  poznámka k obsahu je úplná

  a

  text poznámky

  423

  -*

  Vydáno s ++/

  Indikátor 2:

  indikátor poznámky

  0

  nebude se tvořit poznámka

  1

  bude se tvořit poznámka

  1

  identifikátor podpole (data propojení pro vazbu autor/název; povinné je pole 500, resp. 200, a pole 700)

  675

  Mezinárodní desetinné třídění

  a

  MDT

  9

  označení použité varianty

  700

  -*

  Osobní jméno - primární intelektuální odpovědnost

  Indikátor 2:

  indikátor formy jména

  0

  jméno se uvádí pod rodným (křestním) jménem nebo v přímém pořadí

  1

  jméno se uvádí pod příjmením (jménem rodiny (rodu), patronymem atd.)

  a

  vstupní prvek (pořadatel záhlaví)

  b

  část jména jiná než vstupní prvek

  c

  doplňky ke jménu jiné než data

  d

  římské číslice

  f

  data

  g

  rozpis iniciál rodného jména

  701

  -*

  Jméno osoby - alternativní intelektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátoru viz pole 700

  702

  -*

  Jméno osoby - sekundární intelektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátoru viz pole 700

  710

  **

  Jméno korporace nebo akce - primární intel

  ektuální odpovědnost

  Indikátor 1:

  indikátor akce

  0

  jméno korporace

  1

  akce

  Indikátor 2:

  indikátor formy jména

  0

  název je v invertované podobě

  1

  jméno je zapsáno pod místem nebo pod jurisdikcí

  2

  jméno je zapsáno v přímém pořadí

  a

  vstupní prvek

  b

  zpřesnění

  c

  doplňky ke jménu nebo kvalifikátor

  d

  číslo akce a/nebo části akce

  e

  místo konání akce

  f

  datum konání akce

  g

  invertovaný prvek

  h

  část jména jiná než vstupní a invertovaný prvek

  711

  **

  Jméno korporace nebo akce - alternativní intelektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátory viz pole 710

  712

  **

  Jméno korporace nebo akce - sekundární intelektuální odpovědnost

  obsah podpolí a indikátory viz pole 710

  801

  -*

  Zdroj původní katalogizace

  Indikátor 2:

  indikátor funkce

  0

  agentura zajišťující původní katalogizaci

  1

  agentura zajišťující převod do strojem čitelné podoby

  2

  agentura, která záznam modifikovala

  3

  distribuující agentura

  a

  země

  b

  agentura

  c

  datum transakce

  g

  použitá pravidla popisu

  9

  úplnost záznamu

  910

  Údaje pro provozní potřeby souborného katalogu

  a

  sigla vlastníka

  s

  svazky

  t

  typ dokumentu

 • Hvězdičkou jsou označeny povinně uváděné indikátory (neobsazené první indikátory jsou pro přehlednost znázorněny pomlčkou).
 • +
 • / Poznámky jsou povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2. Pokud systém neumožňuje zápis poznámek určitého charakteru do odpovídajícího samostatného pole, zapisují se poznámky povinné dle AACR2 do pole 300.

 • ++
 • / Údaje jsou povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2.

   

   


  Příloha B: Prezentace záznamu podle ISBD

   

   

  Schéma obsahuje údaje povinné pro souborný katalog. Představuje povinné minimum, "vstupenku" pro aktivní přispěvatele do souborného katalogu. Včetně soupisných a lokačních údajů bude schém

  a záznamu pro souborný katalog vypadat takto:

  Hlavní záhlaví

  [Unifikovaný název] +

  Hlavní název [obecné označení druhu dokumentu] : další názvová informace / první údaj o odpovědnosti ; další údaje o odpovědnosti. - Označení vydání. - Oblast specifických údajů

  ++. - První místo vydání : první nakladatel, datum vydání. - Specifické označení druhu dokumentu a rozsah. - (Hlavní název edice ; číslování v rámci edice. Název subedice ; číslování v rámci subedice). - Poznámky+++. - Standardní číslo

  Vedlejší záhlaví

  MDT

  Sigla

  +

  Unifikované názvy pro hudebniny a zvukové záznamy, videozáznamy, filmy hudebních děl

  ++

  Matematické údaje pro kartografické dokumenty, specifické údaje pro elektronické zdroje

   

   

  +++

  Poznámky jsou povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2.

   


  Příloha C: Varianty MDT - kódovník (pro 675$9)

   

   

  MDT:

  u

  úplné vydání (FID 419 + doplňky a změny)

  s

  střední vydání (FID 590, Matica slovenská 1981)

  v

  vybrané znaky (MAKS v.1.1, NK ČR 1993)

  z

  výtah pro veřejné knihovny (FID 640, Praha 1987

  )

  h

  hrubší třídění na úrovni jednotlivých oborů nebo i komplexů oborů

  (např. 51, 52, 53..., v krajním případě jen 5)

  m

  MDT-MRF

  n

  vybrané znaky MDT-MRF

  Klasifikační znaky přidělené jednotlivým tématům dokumentu se zapisují v samostatném výskytu podpole 675$a.


  Příloha D: Předmětové selekční jazyky - kódovník (podpole 9 pole 600 - 608, 610; 964)

   

   

  PH

  Předmětová hesla podle ČSN 010188 (964)

  PHNK

  Předmětová hesla Národní knihovny ČR (600-608)

  MeSH

  resp. Mikro-MeSH - Medical Subject Headings (606)

  EUROVOC

  Tezaurus Evropského parlamentu (606)

  PSH

  Polytematický strukturovaný heslář STK (606)

  PEDAG

  Český pedagogický tezaurus - Státní pedagogická knihovna Komenského (606)

  ALIMIS

  Tezaurus Ústřední potravinářské knihovny Ústavu zemědělských a potravinářských informací (610

  )

  LCSH

  Library of Congress Subject Headings (964)

  Bez označení

  Volně tvořená klíčová slova (610)


  Příloha E: Popis vícesvazkových monografií

  V rámci CASLIN - SK ČR je u vícesvazkových monografií vyloučeno fyzické propojení a vzájemná závislost záznamů fyzicky samostatných částí dokumentů.
  Vícesvazkové monografie jsou popisovány zdola, samostatným záznamem pro každou část.

   

   

  Příklad:

  001 001
  200 1 $aGeologická mapa ČR$bkartografický dokument$hList 14-13$iRychnov nad Kněžnou$fsestavil a vydal Český geologický ústav Praha
  205 $a1. vyd.
  206 $aMěřítko 1:50 000
  210 $aPraha$cČeský geologický ústav$d1997, c1996
  215 $a1 mapa
  225 2 $aSoubor geologických a účelových map
  710 02 $aČeský geologický ústav$cPraha, ČR  001 002
  200 1 $aGeologická mapa ČR$bkartografický dokument$hList 14-32$iÚstí nad Orlicí$fsestavil a vydal Český geologický ústav Praha
  205 $a1. vyd.
  206 $aMěřítko 1:50 000
  210 $aPraha$cČeský geologický ústav$d1997, c1994
  215 $a1 mapa
  225 2 $aSoubor geologických a účelových map
  710 02 $aČeský geologický ústav$cPraha, ČR


  Výjimku tvoří vícesvazkové monografie, jejichž jednotlivé části nemají různé původce s hlavní odpovědností, nemají názvy částí, nebo tyto části nejsou významné pro samostatné vyhledávání a všechny části přísluší k témuž vydání. Typickými představiteli těchto dokumentů jsou slovníky, encyklopedie a jiné dokumenty, které byly vydány v jednotlivých svazcích z technických, nikoli obsahových důvodů.
  Příklady "nevýznamných" názvů částí: A-D, Pro/Ž, 1910-1920, texty, tabulky aj. Pro tyto dokumenty se doporučuje popis "shora", tj. jediným, společným záznamem.

  Příklad:

  001 003
  200 1 $aLandView III$belektronický zdroj$eenvironmental mapping software
  210 $aWashington$cU.S. Department of Commerce$d1997
  215 $a10 elektronických optických disků
  327 1 $adisk 1. ME, NH, VT, MA, CT, RI, NY, NJ, PA, DE, MD, DC$adisk 2. NC, SC, TN, VA, WV$adisk 3. AL, FL, GA, MS$adisk 4. IL, IN, KY, MI, OH$adisk 5. IA, MN, ND, SD, WI$adisk 6. AR, KS, MO, OK$adisk 7. LA, TX$adisk 8. AZ, CO, NE, NM, UT$adisk 9. ID, MT, OR, WA, WY$adisk 10. AK, AS, CA, GU, HI, MP, NV, PR, VI
  910 $aABA001$sDisk 1-10$tv

  Příloha F: Pole 910

   

   

  Pole 910 slouží pro provozní potřeby souborného katalogu.

  Podpole:

  označení

  název

  závaznost

  opakovatelnost

  a

  sigla vlastníka

  povinné

  neopakovatelné

  s

  svazky

  povinné pro VMS

  neopakovatelné

  t

  typ dokumentu

  povinné pro VMS

  neopakovatelné

  Vysvětlivka: VMS - vícesvazkové monografie popisované shora Sigla vlastníka
  se zapisuje velkými písmeny a číslicemi bez mezer uprostřed.

  Svazky
  pro vícesvazkové monografie popisované shora se uvádějí formou intervalu se spojovníkem, nenavazující svazky se oddělují čárkou (např. Sv. 1-3, 5).

  Typ dokumentu
  se vyplňuje povinně u vícesvazkových monografií popisovaných shora. Využívá se při redakci souborného katalogu, popř. pro přesuny mezi bázemi seriálů a monografií.

  Kódy:
  v vícesvazkové monografie popisované shora

  Příklady - viz příloha E.


  Příloha G: O Gizmo notaci

   

   

  Každý výměnný formát musí zabezpečit jednoznačnou interpretaci znakového repertoáru početně přesahujícího možnosti přímého vyjádření osmibitovým kódem. UNIMARC k tomuto účelu vyžaduje normu ISO 2022. Ta sice rozšíření kódu řeší velmi obecně, avšak způsobem, který nepřijali výrobci hardware ani software. Gizmo definuje jiný způsob rozšíření kódu, který je na typu počítače nezávislý.

  Data jsou vyjádřena úzkým souborem znaků. Ostatní znaky, v tomto souboru neobsažené, jsou kódovány jednoznačným způsobem pomocí řetězců znaků z tohoto základního souboru.

  Základní soubor znaků je identický s normou ISO 646 vyžadovanou UNIMARCem. Všechny ostatní znaky je třeba zachytit jedním ze dvou možných způsobů:

  • zakódování v tzv. GIZMO notaci
  • přepis jiným způsobem
  • (např. transkripce znaků cyrilice resp. řecké abecedy do latinky, transkripce speciálních symbolů apod.)

  GIZMO notace

  zapisuje znak, který není přímo zobrazitelný ve své skutečné grafické podobě pomocí tříznakového řetězu znaků ze základní množiny. Náhradní řetězec začíná vždy znakem @ (znaménko "at"), za nímž následuje kód diakritického znaménka a příslušný znak bez diakritického znaménka. Např. znak u s akcentem circumflex se zapíše jako @2u. Znak @ ("at") musí být rezervovaným znakem, tj. nesmí být použit jako datový znak.

   

  Úplné tabulky udržuje Národní knihovna České republiky. Tabulky jsou uveřejněny pouze v tištěném sešitě.


  Příloha H: Příklady použití speciálních znaků pro řazení pro UNIMARC

   

   

  Norma ISO 6630, která je nyní překládána jako ČSN ISO 6630, dává možnosti:

  1. vyznačit řetězec znaků, který se zobrazuje, ale nemá platnost pro řazení (NSB, NSE);
  2. vložit řetězec znaků, který má platnost jen pro řazení, ale nezobrazuje se;
  3. vyznačit permutaci pro permutované rejstříky;
  4. potlačit funkci oddělujícího znaku (čárky, desetinné tečky, mezery, apod.), a další funkce.

  UNIMARC manuál

  připouští použití pouze první z uvedených funkcí.

  V následujících příkladech jsou znaky NSB a NSE (netisknutelné) zastoupeny složenými závorkami { } (použito např. pro členy nebo pro mezery bez řadicí platnosti):

  Např.

  členy:

  The Economist

  má být řazeno pod Economist, ale tištěno The Economist. Je třeba zapsat {The }Economist.

   

  mezera bez řadicí platnosti:

  Li Po

  má být řazen pod Lipo, ale tištěn jako Li Po. Je třeba zapsat Li{ }Po.

   


  Příloha I: Záznam v UNIMARCu ve struktuře ISO 2709

   

   

  Podle konvence UNIMARC manuálu

  je zde pro delimiter (první znak identifikátoru podpole) použit znak $, pro omezovač pole znak @ a pro omezovač záznamu znak %. Záznam je pro otištění "rozlámán" po 60 znacích, ve skutečnosti tvoří celý soubor jedinou řádku. Záznam je prezentován v kódu ISO 646 a ISO 5426.

  00981nlm 2200265  450 001001500000005000900015100004100024
  101000800065102000700073200007500080205001200155210004000167
  215003200207230002000239304003000259327013700289337016400426
  675001000590675001000600675001100610710002600621801003200647
  801002500679910001100704@cpp19970124552@19970415@ $a1997041
  5d1995  m y0czey0103  ba@0 $acze@ $aCZ@1 $aInformace n
  a dlani$belektronický zdroj$h1995-96$fAlbertina icome Praha@
   $a3. vyd.@ $aPraha$cAlbertina icome Praha$dc1995@ $a1 el
  ektronický optický disk@ $aPočítačová data@ $aNázev z titu
  lní obrazovky@1 $aKatalog informačních zdrojů$aPaměť světa$a
  Informace v síti$aSborník Infomedia '95$aDemoverze (ukázky p
  roduktů Albertina icome Praha)@ $aPožadavky na systém: PC 3
  86 a vyšší; min. 4 MB RAM; volných 10 MB na pevném disku; Wi
  ndows 3.1 CZ a vyšší; mechanika CD-ROM; SVGA monitor (min. 2
  56 barev); myš@ $a01$9v@ $a09$9v@$a002$9v@02$aAlbertina ic
  ome Praha@ 0$aCZ$bABA001$c19970415$gAACR2@ 3$aCZ$bABA001$c19
  970504@ $aABA001@%
  

   


  Příloha J: Záznam v UNIMARCu v "řádkovém" MARCu

   

   

  Toto je tentýž záznam jako v předchozím příkladu. Podle konvence UNIMARC manuálu je zde pro mezeru v datech polí 001 až 100 a na místě nedefinovaných indikátorů použit znak #.

  Lab

  -----nlm##22-----###450#

  001

  cpp19970124552

  005

  19970415

  100

  $a19970415d1995####m##y0czey0103####ba

  101 0#

  $acze

  102

  $aCZ

  200 1#

  $aInformace na dlani$belektronický zdroj$h1995-96$fAlbertina icome Praha

  205

  $a3. vyd.

  210

  $aPraha$cAlbertina icome Praha$dc1995

  215

  $a1 elektronický optický disk

  230

  $aPočítačová data

  304

  $aNázev z titulní obrazovky

  327 1#

  $aKatalog informačních zdrojů$aPaměť světa$aInformace v síti

  $aSborník Infomedia '95$aDemoverze (ukázky produktů Albertina icome Praha

  337

  $aP

  ožadavky na systém: PC 386 a vyšší; min. 4 MB RAM; volných 10 MB na

  pevném disku; Windows 3.1 CZ a vyšší; mechanika CD-ROM; SVGA monitor

  (min. 256 barev); myš

  675

  $a01$9v

  675

  $a09$9v

  675

  $a002$9v

  710 02

  $aAlbertina icome Praha

  801 #0

  $aCZ$bABA001$c19970415$gAACR2

  801 #3

  $aCZ$bABA001$c19970504

  910

  $aABA001

  Příloha K: Záznam v UNIMARCu v Aleph load format (A)

  Toto je tentýž záznam jako v předchozích příkladech. Pro mezeru v datech polí 001 až 100 je použit znak ^. Na místě nedefinovaných prvních indikátorů je použit znak "-". Jako oddělovače podpolí jsou použity znaky $$.

  NKC	0124552	000	L -----nlm^^22-----^^^450^
  NKC	0124552	001	L cpp19970124552
  NKC	0124552	005	L 19970415
  NKC	0124552	100	L $$a19970415d1995^^^^m^^y0czey0103^^^^ba
  NKC	0124552	1010	L $$acze
  NKC	0124552	102	L $$aCZ
  NKC	0124552	2001	L $$aInformace na dlani$$belektronický zdroj$$h1995-96$$f
  Albertina icome Praha
  NKC	0124552	205	L $$a3. vyd.
  NKC	0124552	210	L $$aPraha$$cAlbertina icome Praha$$dc1995
  NKC	0124552	215	L $$a1 elektronický optický disk
  NKC	0124552	230	L $$aPočítačová data
  NKC	0124552	304	L $$aNázev z titulní obrazovky
  NKC	0124552	3271	L $$aKatalog informačních zdrojů$$aPaměť světa
  $$aInformace v síti$$aSborník Infomedia 95$$aDemoverze (ukázky produktů Albertina icome Praha)
  NKC	0124552	337	L $$aPožadavky na systém: PC 386 a vyšší; min. 4 MB RAM; volných 10 MB na pevném disku; Windows 3.1 CZ a vyšší; mechanika CD-ROM; SVGA monitor (min. 256 barev); myš
  NKC	0124552	675	L $$a01$$9v
  NKC	0124552	675	L $$a09$$9v
  NKC	0124552	675	L $$a002$$9v
  NKC	0124552	71002	L $$aAlbertina icome Praha
  NKC	0124552	801-0	L $$aCZ$bABA001$$c19970415$$gAACR2
  NKC	0124552	801-3	L $$aCZ$bABA001$$c19970504
  NKC	0124552	910	L $$aABA001


  Příloha L: Další doporučení


   

   

   

 • Frekvenci zasílání souborů záznamů je žádoucí dohodnout bilaterálně. Doporučujeme zasílat podle množství záznamů, 1x měsíčně (velké knihovny) až 1x za čtvrt roku. Při odesílání si zaznamenejte systémové číslo posledního záznamu, aby nedocházelo ke zbytečným duplicitám.
 • Záznamy jsme schopni přijímat na disketách nebo po Internetu pomocí ftp. Pokud posíláte větší množství záznamů, je možno soubor zkomprimovat. Jsme schopni přijímat komprese .ar6 (M602), .arj (ARJ), .zip (Pkzip/Pkunzip), .lzh (Lharc).
 • Před zahájením pravidelného zasílání dávek záznamů vás prosíme o zaslání vzorku s průvodními informacemi. Záleží na obou stranách, jak rychle se výměna vzorků a informací o zjištěných problémech změní v pravidelnou hladkou rutinu, která je naším cílem.
 • Dodržování formálních náležitostí (správné oddělovače v souborech ISO, dodržování konvencí pro řazení, označování disket a souborů, zasílání průvodních informací při změnách) nám velmi usnadní evidenci i zpracování, proto je nepodceňujte.

 • Příloha M: Přehled základních standardů

   

   

  Mezinárodní standardy:

  Anglo-American cataloguing rules, second edition, 1988 revision / American Library Association. - Chicago : American Library Association, 1988

  Anglo-American cataloguing rules, second edition, 1988 revision. Amendments 1993 / American Library Association. - Chicago : American Library Association, 1993

  Handbook for AACR2, 1988 revision / Margaret F. Maxwell. - Chicago : American Library Association, 1989

  ISBD(G) : general international standard bibliographic description / [IFLA]. - Rev. ed. - München : Saur, 1992

  ISBD(CM) : international standard bibliographic description for cartographic materials / IFLA. - Rev. ed. - London : IFLA UBCIM Programme : British Library National Bibliographic Service, 1987

  ISBD(ER) : international standard bibliographic description for electronic resources : revised from the ISBD(CF) : international standard bibliographic description for computer files / [IFLA]. - München : Saur, 1997

  ISBD(NBM) : international standard bibliographic description for non-book materials / IFLA. - Rev. ed. - London : IFLA UBCIM Programme : British Library National Bibliographic Service, 1987

  ISBD(PM) : international standard bibliographic description for printed music / IFLA. - 2nd rev. ed. - München : Saur, 1991

  UNIMARC/authorities : universal format for authorities / IFLA. - München : Saur, 1991

  UNIMARC manual : bibliographic format / IFLA. - 2nd ed. - München : Saur, 1994

  UNIMARC manual : bibliographic format, second edition. Update 1 / IFLA. - München: Saur, 1996


  České překlady a interpretace:
  Anglo-americká katalogizační pravidla, druhé vydání, revize 1988 / American Library Association ; překlad Národní knihovna v Praze. - 1. české vyd. - Praha : Národní knihovna v Praze, 1994

  Anglo-americká katalogizační pravidla, druhé vydání, revize 1988. Dodatky 1993 / American Library Association ; překlad Národní knihovna České republiky. - 1. české vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1997

  AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace / Pracovní skupina pro jmenné zpracování dokumentů, Pracovní skupina pro věcné zpracování dokumentů, Rada pro katalogizační politiku. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1999. - (Standardizace ; č. 18)

  ISBD(G) : všeobecný mezinárodní standardní bibliografický popis / IFLA ; překlad Národní knihovna v Praze. - 1. české vyd. - Praha : Národní knihovna v Praze, 1993

  ISBD(CM) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro kartografické dokumenty / IFLA ; překlad Národní knihovna České republiky. - 1. české vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1997

  ISBD(ER) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro elektronické zdroje : revidované doporučení ISBD(CF) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro počítačové soubory / IFLA ; překlad Národní knihovna České republiky. - 1. české vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1998

  ISBD(NBM) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro neknižní dokumenty / IFLA ; překlad Národní knihovna České republiky. - 1. české vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1996

  ISBD(PM) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro tištěné hudebniny / IFLA ; překlad Národní knihovna České republiky. - 1. české vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1995

  Příručka k AACR2, revize 1988 / Margarett F. Maxwell ; překlad Národní knihovna České republiky. - 1. české vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1995

  UNIMARC/autority : univerzální formát pro autority / IFLA ; překlad Národní knihovna České republiky. - 1. české vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1995

  UNIMARC manuál : bibliografický formát / IFLA ; překlad Národní knihovna České republiky. - 1. české vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1996

  UNIMARC manuál : bibliografický formát, druhé vydání. Dodatek 1 / IFLA ; překlad Národní knihovna České republiky. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1998

  Záznam pro souborný katalog : UNIMARC. Tištěné monografie / Pracovní skupina CASLIN pro standardizaci a jmenné zpracování ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1996. - (Standardizace ; č. 4)

  Záznam pro souborný katalog : UNIMARC. Tištěné seriály / Pracovní skupina pro jmenné zpracování periodik, Rada pro katalogizační politiku. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1999. - (Standardizace ; č. 17)

  12.03.2018
  E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube