Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Schválené materiály

Seriálové/monografické zpracovávání publikací z pokračujících konferencí, festivalů, veletrhů atd.

(v textu dále „publikací z akcí atd.“)

 

Charakteristika problému

Doporučené standardy a pravidla

SERIÁLY

MONOGRAFIE

Příklady

Příklady (ve formátu MARC 21)

Příklady (ve formátu UNIMARC)

Charakteristika problému

Katalogizace publikací z akcí atd. jako seriálu neumožňuje zápis specifik jednotlivých akcí atd., katalogizace jednotlivých čísel publikací z akcí atd. jako monografie umožňuje zápis podrobnějších charakteristik jednotlivých akcí atd.

Výhodou seriálového zpracování uvedených kategorií publikací je soustředění bibliografických záznamů o nich na jednom místě v katalogu a odstranění stejných záhlaví (lišících se pouze kvalifikátory) v rejstřících.

Pokud jde o zápis ISBN,  pro potřeby sdílené katalogizace a přejímání záznamů lze v záznamech pokračujících zdrojů zapsat čísla jednotlivých svazků ISBN do národních polí  902 (stejná struktura jako  pole pro zápis ISBN).

Přípisy jednotlivých sešitů, holdingů a souvisejících evidencí je nutno řešit v rámci jednotlivých  systémů,  např. v systému ALEPH nejsou problémem.

Doporučené standardy a pravidla:

· AACR2R + LCRI 1.0, 12, 21, 24.7, 24.8

· MARC 21, UNIMARC

· AACR2R/UNIMARC. Schválené české interpretace ke kapitolám 23 a 24 AACR2R. Pravidlo 24.8.

Praha : NK ČR, 2002. (Edice Standardizace ; č. 24)

· Conser cataloging manual. Washington : LC, Cataloging Distribution

Service, 2002-  . 2 sv. (volné listy) –  Moduly 2.2,  4.2, 4.4, 18.7

Manuál je jedním ze standardů vydaným v rámci International Cooperative Serials Cataloging Program.

Doporučené řešení:

SERIÁLY

Jako seriál zpracovávat publikace z akcí atd., které mají znaky seriálu:

Pokud je bibliografická jednotka vydávána ve více než jedné samostatné části, či pokud je vydávána více než jednou, při rozhodování, zda katalogizovat jako monografii nebo seriál je třeba zvážit:

1. periodicita vydávání - má-li jednotka stanovenou periodicitu, katalogizuje se jako seriál (od periodicity jednou za čtyři a více let se doporučuje monografické zpracování)

2. číslování - většina seriálů má číselná, písmenná či chronologická označení; pokud jednotka má toto označení – v hlavním názvu či na jiném místě v jednotce - katalogizuje se jako seriál, a to i tehdy, pokud toto označení bylo doplněno až po vydání prvního sešitu

3. pravděpodobnost neukončení vydávání - pokud z pramenů popisu v jednotce nevyplývá doba ukončení vydávání, hlavní název jednotky např. prezentuje, že jde o pokračující akci, vykazuje výše uvedené charakteristiky seriálu, event. obsahuje informaci o předplatném, katalogizuje se jako seriál

Kategorie publikací nově doporučených zpracovávat jako seriály:

  • publikace z pokračujících konferencí, seminářů či jednání korporací

  • aukční a prodejní katalogy/ceníky

  • publikace z pokračujících veletrhů, festivalů, slavností, výstav atd.

při dodržení zásad:

  • jednotlivé po sobě vydávané publikace mají stejný hlavní název

  • publikace z pokračujících akcí nesmějí být součástí číslovaných edic

Výpustky a kvalifikátory v záhlaví seriálu

Ke jménu akce atd. se nepřipojuje pořadové číslo, rok a místo jejího konání, pokud je jméno akce stále stejné; pouze pokud jméno konference nevystihuje charakter akce, doporučuje se připojit - v kulatých závorkách jako součást podpole X11 $a (MARC 21), 71X $c (UNIMARC) – obecný kvalifikátor  „konference“ nebo jiný vhodný výraz v českém jazyce (festival), (veletrh), např.$aPIVEX  (veletrh). Koná-li se pokračující akce na různých místech, uvede se v bibliografickém záznamu všeobecná poznámka Místo konání akce se mění (500/MARC 21, 300/UNIMARC).

Pro vytvoření záhlaví lze převzít jméno konference uvedené kdekoli v popisované jednotce, nikoli jen v předepsaných pramenech popisu (LCRI 21.1B2 ).

Zápis vložených materiálů (např. CD-ROM)

Vložené přílohy se nezapisují jako součást fyzického popisu (MARC 21/300$e, UNIMARC/215$e), ale uvádí se pouze ve všeobecné poznámce.

MONOGRAFIE

Jako monografie se v těchto souvislostech zpracovávají publikace z akcí atd. s jedinečnými hlavními názvy, a publikace z akcí, které jsou vydány jako součást číslované edice.

V případě pochybností o způsobu zpracování publikace z akce atd. se doporučuje zpracování monografické.

ZÁHLAVÍ
se přiděluje podle typu záznamu, buď obecné (pokračující zdroje) nebo pro jednotlivou akci (monografie).

U záhlaví pro seriály se nepoužívá česká interpretace pravidla 24.8B1 AACR2R. Pokud je třeba odlišit dvě stejná záhlaví, lze doplnit též kvalifikátor místa, např. (konference : Hradec Králové, Česko)

Obdobně se postupuje i při analytickém zpracování.

Příklady

Následující ilustrativní příklady jsou uvedeny ve formátu MARC 21 i ve formátu UNIMARC. Obsahují pouze popisné  a selekční údaje, kódované údaje uvedeny nejsou. Výjimečně je připojeno selekční interní pole 902 (pro zápis ISBN). Toto pole je určeno pro vyhledávání v záznamu seriálového dokumentu, jehož svazky by ISBN neměly mít přiděleno.

V příkladech nejsou záměrně uváděna propojení na autority ($7), jejich používání se považuje za samozřejmé.

Příklady (ve formátu MARC 21)

Př. 1

Seriálové zpracování publikací z pokračujících akcí, konaných stále na stejném místě – v záhlaví se nepřipojuje pořadové číslo konference, místo a rok konání. Součástí záhlaví v podpoli X11$a je obecný kvalifikátor, vystihující charakter akce.

1112     $aHradecké pediatrické dny (konference)

24510   $aHradecké pediatrické dny :$bUniverzita Hradec Králové … /$c[Česká lékařská společnost JEP … et al.]

260       $aHradec Králové :$bNucleus HK,$c[2002]-

300       $a   sv.  ;$c21 cm

310       $a1 x ročně

500       $aJednotlivé sv. mají ISBN

500       $aPopsáno podle: r. 2002

7102     $aČeská lékařská společnost J.E. Purkyně

902       $a80-86225-25-9 (2002 : brož.)

902       $a80-86225-41-0 (2003 : brož.)

902       $a80-86225-56-9 (2004 : brož.)

Př. 2

Seriálové zpracování publikací z pokračujících akcí v případě, kdy za jmény akcí následují odlišné tematické podnázvy – tyto podnázvy lze zapsat do pole 246  Rozlišovací název (s druhým indikátorem 2), s označením roku souvisejícím s tímto variantním názvem.

Za tematické podnázvy se nepovažují podnázvy uváděné výrazy „zaměřený na…“ či „týkající se…“ a pokračující podrobným popisem obsahu tématu konference viz př. 3.

1112     $aHradecké ekonomické dny (konference)

24510   $aHradecké ekonomické dny … :$bvědecká konference, Hradec Králové ... : sborník příspěvků /$cUniverzita Hradec Králové,  Fakulta informatiky a managementu

24630   $aSborník příspěvků z konference Hradecké ekonomické dny

24612   $aBankovnictví a regionální rozvoj$f2003

24612   $aFinancování nevýrobní sféry – aktuální problémy veřejných financí$f2005

260       $aHradec Králové :$Gaudeamus,$c[2003]-

300       $a   sv. ;$c21 cm

310       $a1x ročně

500       $aJednotlivé sv. mají ISBN

500       $aSoučástí názvu je označení roku, podnázvu datum konání

546       $aČást. slovenský a anglický text, anglická resumé

7102     $aUniverzita Hradec Králové.$bFakulta informatiky a managementu

902       $a80-7041-845-1 (2003 : brož.)

902       $a80-7041-366-2 (2004 : brož.)

Př. 3

Na tit. s. za názvem uvedeno: … zaměřený na biologicko-technologické systémy chovu … - k tomuto upřesnění se nepřihlíží

1112 $aDen mléka (konference)

24510   $aDen mléka … :$bsborník referátů z konference s mezinárodní účastí Katedry chovu skotu a mlékařství České zemědělské univerzity v Praze pořádané …

260 $aV Praze :$bČeská zemědělská univerzita, Katedra chovu skotu a mlékařství :$bISV,$c[1997]-

300       $a   sv. ;$c21 cm

500       $aJednotlivé sv. mají ISBN

500       $aSoučástí názvu je označení roku

546       $aČást. anglický text, anglická resumé

7102     $aČeská zemědělská univerzita v Praze.$bKatedra chovu skotu a mlékařství

902       $a80-213-0337-9 (1997 : brož.)

902       $a80-213-0405-7 (1998 : brož.)

Př. 4

Seriálové zpracování  publikace z pokračující akce – výraz charakterizující akci i jméno místa konání jsou součástí jejího jména

1112    $aMezinárodní filmový festival Karlovy Vary

24510  $aKarlovy Vary … :$bmezinárodní filmový festival = International Film Festival

24630  $aMezinárodní filmový festival Karlovy Vary

24631  $aInternational Film Festival

2461    $iV tiráži podnázev:$aKatalog mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

260      $aKarlovy Vary :$bFilm Servis Festival Karlovy Vary,$c[1982]-

300      $a   sv. ;$c30 cm

310      $a1x ročně

500      $aSoučástí názvu je označení roku

500      $aPopsáno podle: r. 1982

546 $aSouběžný anglický text

Př. 5

Seriálové zpracování publikace z pokračující akce záhlaví obsahuje obecný kvalifikátor, identifikující  charakter akce

1112    $aDynamika tekutin (kolokvium)

24510  $aColloquium Fluid Dynamics … :$bproceedings  …

260      $aPrague :$bAcademy of Science of the Czech Republic, $c[1999]-

300      $a   sv. :$bil. ;$c30 cm

310      $a1x ročně

500      $aJednotlivé sv. mají ISBN

500      $aSoučástí názvu je označení roku

500      $aPopsáno podle: r. 2002

546      $aČást. český text

902      $a80-859-18-52-8 (1999 : brož.)

902      $a80-859-18-89-7 (2004 : brož.)

Př. 6

Seriálové zpracování  publikace z pokračujícího festivalu – záhlaví obsahuje obecný kvalifikátor, identifikující charakter akce

1112    $aPražské jaro (festival)

24510  $aPražské jaro … :$bmezinárodní hudební festival … = Prague Spring … : international music festival … /$cve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky ; spolupořadatel hlavní město Praha

24630  $aMezinárodní hudební festival Pražské jaro

24631  $aPrague Spring

260      $a Praha :$bPražské jaro, $c[1982]-

300      $a   sv. :$bbarev. il. ;$c21 cm

310      $a1x ročně

500      $aSoučástí názvu je označení roku, podnázvu datum konání

500      $aPopsáno podle: r. 1982

546      $aSouběžný anglický text

7101    $aČesko.$bMinisterstvo kultury

Př. 7

Seriálové zpracování publikace z pokračující aukce - akce popsána pod korporací, proto je obecný výraz charakterizující akci uveden v podpoli $b

1102    $aGalerie Vltavín (Praha, Česko).$bAukce

24510  $aAukční den :$bobrazy, kresby … století, sochy, plastiky, objekty, česká a světová grafika : Žofín-Slovanský ostrov … /$cAukční síň Vltavín, Antikva Nova Kodl

24630   $aAukce  - Aukční síň Vltavín

260      $aPraha :$bAukční síň Vltavín :$bAntikva Nova Kodl,$c[199-]-

300      $a   sv. ;$c30 cm

310      $aVychází nepravidelně

500      $aNázev z obálky

500      $aSoučástí podnázvu je označení data konání akce

500      $aNázev na rubu obálky: Aukce Antikva Nova Kodl a  ... aukce Aukční síně Vltavín

500      $aPodnázev do r. 2002: obrazy, kresby 17.-20. století, sochy, plastiky, objekty, česká a světová grafika

500      $aSoučástí každého sv. je volná příl. – výsledková listina předchozí aukce

500      $aPopsáno podle: květen 2004

7102    $aAntikva Nova Kodl (Praha, Česko).$bAukce

Př. 8

1102    $aAukční agentura a Antikvariát Prošek.$bAukce

245      $aNabídkový katalog /$cAntikvariát Prošek

260      $aPraha :$bAntikvariát a Aukční agentura Prošek,$c[199-?]-

300      $a   sv. ;$c15 x 21 cm

310      $a4x ročně

500      $aPopsáno podle: č. 26 (jaro 1999)

500      $aNázev z obálky

500      $aPříl. některých  čísel je výsledková listina

Př. 9

Seriálové zpracování  publikace z pokračující akce - pro nepojmenovanou akci prezentovanou pouze obecným termínem - záhlaví pod jménem korporace v poli X10

1102     $aČeská anatomická společnost.$bSjezd

24510   $aSjezd České anatomické společnosti s mezinárodní účastí : $bsborník  abstrakt /$cUniverzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Česká  anatomická společnost

260       $aOlomouc :$bUniverzita Palackého,$c[1950]-

300       $a   sv. ;$c29 cm

310       $a1x ročně

500       $aSoučástí názvu je označení pořadí akce

7102     $aUniverzita Palackého.$bLékařská fakulta

Př. 10

Zpracování publikace z konference pořádané sdružením CASLIN - s výrazně uvedeným názvem CASLIN 1999, 2000, 2001 atd. a vždy s dalším tematickým názvem, který je vlastním jménem akce. Protože všechny vydané publikace mají tyto vlastní názvy, seriálové zpracování se nedoporučuje. CASLIN není jméno konference ale jméno pořadatele akce. Forma záhlaví - CASLIN-Vzdělávání knihovníků - je  obsažena v odkazu k autoritnímu záznamu.

111 2   $aVzdělávání knihovníků$d(2000 :$cLuhačovice, Česko)

24510  $aVzdělávání knihovníků =$bEducation for Librarians : CASLIN 2000 : 7. mezinárodní seminář, Luhačovice, Česká republika , 28. květen – 1. červen 2000 : sborník příspěvků

24630  $aCASLIN 2000

24631  $aEducation for librarians

260      $aOlomouc :$cUniverzita Palackého, $c2001

300      $a145 s. ;$c29 cm

504      $aObsahuje bibliografické odkazy

546      $aČást. slovenský a anglický text

7102    $aCASLIN (sdružení)

Př.  11

Seriálové zpracování publikace, která je sborníkem z více pokračujících akcí, tematicky souvisejících a záměrně konaných společně, některé z konferencí mají odlišné tematické podnázvy

1112    $aStrom pro život, život pro strom (konference)

24510  $aStrom pro život, život pro strom …  :$b[národní arboristická konference a Mistrovství ČR ve stromolezectví /$cSpolečnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu - občanské sdružení, Sekce péče o dřeviny, člen International Society of Arboriculture a European Arboriculture Council

24612   $aŘez dřevin z pohledu nového tisíciletí$f2003

24612   $aOchrana stromů při stavební činnosti$f2005

24630   $aŽivot pro strom

24630   $aNárodní arboristická konference

24630   $aMistrovství ČR ve stromolezectví

260       $aPraha :$bSpolečnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu,$c[199-]-

300       $a   sv. ;$c30 cm

310       $a1x za dva roky

500       $aDoplňující akce Mistrovství ČR ve stromolezectví se koná každoročně

500       $aJednotlivé sv. mají ISBN

500       $aSoučástí názvu je označení pořadí konference

500       $aMísto konání konference se mění

500       $aPopsáno podle: r. 2005

7102     $aSpolečnost pro zahradní krajinářskou tvorbu.$bSekce péče o dřeviny

7102     $aInternational Society of Arboriculture

7102     $aEuropean Arboriculture Council (EAC)

7112     $aMistrovství ČR ve stromolezectví

902       $a80-902910-4-X (2003 : brož.)

902       $a80-902910-8-2 (2005 : brož.)

Př. 12, 13

Seriálové zpracování publikací, které jsou sborníky z veletrhů tematicky souvisejících a záměrně konaných společně; změna nakladatele během vydávání publikací z akcí, poznámky

Př. 12

1112     $aSALIMA (veletrhy)

24510   $aSALIMA - mezinárodní potravinářské veletrhy :$bBrno-výstaviště =  SALIMA - Internationale Nahrungsmittelmessen : Brno-Messegelände =  SALIMA - International Food Fairs : Brno-Exhibition Centre

24630   $aSALIMA

24630   $aMezinárodní potravinářské veletrhy SALIMA

24631   $aInternationale Nahrungsmittelmessen SALIMA

24631   $aInternational Food Fairs SALIMA

24618   $aSALIMA, MBK, INTECO, VINEX, TRENDY

260       $aBrno :$bBrněnské veletrhy a výstavy, $c[19--]-

2603     $3[1995]- $aBrno :$bEXPO DATA

300       $a   sv. ;$c 21 cm

310       $a1x za dva roky

321       $a1x ročně, $b[19--]-1998?

500       $aJednotlivé sv. mají ISBN

500       $aSoučástí SALIMY bývají i jiné akce

500       $aSoučástí podnázvu je datum

500       $aV některých roč. jsou přílohou brožury, od roč. 2004 též CD-ROM

500       $aPopsáno podle: roč. 2006

546       $aSouběžný anglický a německý text

550       $aVydavatel: Veletrhy Brno

7102     $aBrněnské veletrhy a výstavy

74002   $aMBK

74002   $aINTECO

74002   $aVINEX

74002   $aTRENDY

902       $a80-238-2524-0 (1997 : v knize neuvedeno : brož.)

902       $a80-86163-05-9 (1998 : brož.)

902       $a80-7293-033-8 (2002 : EXPO DATA : brož.)

Př. 13

1112     $aEmbaxPrint (veletrh)

24510   $aEmbaxPrint :$bmezinárodní veletrh obalového, papírenského a tiskařského průmyslu : materiály, stroje a technologie = Internationale Fachmesse für Verpackungs-, Papier- und Druckindustrie : Materialien, Maschinen und Technologien = International Trade Fair of Packaging, Paper and Printing Industry : materials, machines and technologies

24630   $aMezinárodní veletrh obalového, papírenského a tiskařského průmyslu

24631   $aInternationale Fachmesse für Verpackungs-, Papier- und Druckindustrie

24631   $aInternational Trade Fair of Packaging, Paper and Printing Industry

260       $aBrno :$bEXPO DATA, $c2003-

300       $a   sv. ;$c21 cm

310       $a1x za dva roky

500       $aJednotlivé sv. mají ISBN

500       $aSoučástí podnázvu je pořadová číslovka a datum

500       $aPředcházející roč. byly vydávány pod různými variantami názvu a podnázvu nebo byly součástí jiných veletrhů

500       $aPopsáno podle: roč. 2005

546       $aSouběžný německý a anglický text

550       $aVydavatel: Veletrhy Brno

7102     $aBrněnské veletrhy a výstavy

78718   $tEmbax

902       $a80-7293-067-2 (2003 : brož.)

902       $a80-7293-126-1 (2005 : brož.)

Př. 14

Seriálové zpracování publikace z  pokračující konference, výpustka z hlavního názvu v popisu nevyznačena (viz dotaz č. 259), poznámky

1112     $aCelostátní konference o elektrických pohonech

24510   $aCelostátní konference o elektrických pohonech :$bPlzeň …

260       $a[Praha] :$bČeská elektrotechnická společnost, $c[19--]-

300       $a   sv. ;$c30 cm

310       $a1x  za 2 roky

500       $aJednotlivé sv. mají ISBN

500       $aSoučástí názvu je označení pořadí konference, součástí podnázvu je datum jejího konání

500       $aPopsáno podle: roč. 29 (2005)

500       $aRoč. 29 (2005) obsahuje CD-ROM

500       $aKonference se konají od r. 1955, první se konala jako Pracovní porada odborníků v oblasti elektrických pohonů

546       $aČást. anglický text

902       $a80-02-99185-0 (1989 : brož.)

902       $a80-02-01167-8 (1997 : kroužková vazba)

902       $a80-02-01292-5 (1999 : kroužková vazba)

Př. 15, 16

Monografické zpracování publikací z konferencí atd. s vlastními názvy a s jedním zastřešujícím názvem na úrovni podnázvu

1112     $aRezistentní grampozitivní bakterie$d(2005 :$cSoláň, Velké Karlovice, Česko)

24510   $aRezistentní grampozitivní bakterie :$bkomunitní a nozokomiální infekce vyvolané rezistentními grampozitivními bakteriemi : 9. pracovní setkání  „Antibiotická politika“, Soláň 2005 : sborník abstrakt

24630   $aAntibiotická politika

250       $aVyd. 1.

260       $a[Zlín] :$bAgentura B/P/P, $c2005

300       $a55 s. :$bil.; $c30cm

504       $aObsahuje bibliografie

Př. 16

1112     $aRezistentní gramnegativní bakterie$d(2006 :$cSoláň, Velké Karlovice, Česko)

24510    $aRezistentní gramnegativní bakterie :$bkomunitní a nozokomiální infekce vyvolané rezistentními gramnegativními bakteriemi : 10. pracovní setkání  „Antibiotická politika“, Soláň 2006 : sborník abstrakt

24630   $aAntibiotická politika

250       $aVyd. 1.

260       $a[Zlín] :$bAgentura B/P/P, $c2006

300       $a70 s. :$bil.; $c30cm

504       $aObsahuje bibliografie

Př. 17

Monografické zpracování publikace ze semináře s vlastním názvem, který se konal při příležitosti jiné akce – je třeba správně rozlišit názvy jednotlivých akcí

1112     $a Peripartální období u klisny$d(2004 :$cHradec Králové, Česko)

24510   $a Peripartální období u klisny :$bodborný seminář pořádaný při příležitosti mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2004 : 16.4.2004, Hradec Králové /$c[sestavil Otakar Chvátal]

24630   $aMezinárodní veterinární výstava VETfair 2004

24630   $aVETfair 2004

250       $aVyd. 1.

260       $aBrno :$bVeterinární a farmaceutická univerzita :$bČeská hipiatrická společnost, $c2004

300       $a34 s. :$bil. ;$c30 cm

500       $a100 výt.

500       $aNad názvem: Česká hipiatrická společnost, Klinika chorob koní Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, PRION

500       $a100 výt.

504       $aObsahuje bibliografie

7001     $aChvátal, Otakar$4com

7102     $aČeská hipiatrická společnost

7102     $aVeterinární a farmaceutická univerzita Brno. $bKlinika chorob koní

7102     $aPrion (firma)

7112     $aVETfair 2004 $c(Hradec Králové, Česko)

Př. 18, 19

Příklad použití (formy) pole 362 Údaje o číslování při zpracování časopisu, používá se pouze při popisu podle 1. čísla, sv. apod.;  při seriálovém zpracování publikací z akcí atd. se častěji používá zápis v poli 500 Všeobecná poznámka.

Př. 18

24500   $aRáj osmisměrek

260       $aKarviná :$bCyřík, $c[2000?)-

300       $a   sv. ;$c25 cm

310       $1x měsíčně

3620     $aČ. 1 [(2000?)]-

Př. 19

24500   $aNeurologie a neurochirurgie

260       $aBrno :$bMedica Publishing and consulting, $c2001-

300       $a   sv. ; $c25 cm

310       $a4x ročně

3620     $aSv. 1, č. 1 (2001)-

Další příklady seriálových záhlaví

1112     $aVýstava hub (České Budějovice, Česko)

24510   $aVýstava hub: $bve dnech … /$cJihočeské muzeum

1112     $aVýstava hub (Choceň, Česko)

24510   $aVýstava hub … /$cOrlické muzeum Choceň

1112     $aKnihovny současnosti (konference)

24510   $aKnihovny současnosti …$bsborník z … konference, konané … v Seči u Chrudimi /$c[pořadatelé Ministerstvo kultury ČR … et al.]

1112    $aFebiofest (festival)

24510  $aFebiofest … :$bmezinárodní přehlídka filmu, televize a videa

Příklady (ve formátu UNIMARC)

Př. 1

Seriálové zpracování  publikace z pokračujících akcí, konaných stále na stejném místě – v záhlaví se nepřipojuje pořadové číslo konference, místo a rok konání.   Součástí záhlaví v poli 71X je obecný kvalifikátor (v $c) vystihující charakter akce.

2001   $aHradecké pediatrické dny$eUniverzita Hradec Králové $f[Česká lékařská společnost JEP … et al.]

210     $aHradec Králové$cNucleus HK$d[2002]-

215     $a   sv. $d21 cm

301     $aJednotlivé sv. mají ISBN

315     $aPopsáno podle: r. 2002

326     $a1 x ročně

71012  $aHradecké pediatrické dny$ckonference

71202  $aČeská lékařská společnost J.E. Purkyně

902      $a80-86225-25-9 (2002 : brož.)

902      $a80-86225-41-0 (2003 : brož.)

902      $a80-86225-56-9 (2004 : brož.)

Př. 2

Seriálové zpracování publikací z pokračujících akcí v případě, kdy za  jmény akcí následují odlišné tematické podnázvy - lze je zapisovat do pole 312 Poznámky k variantním názvům (společně s označením roku souvisejícím s tímto názvem) a jako selekční údaj v poli 517 Variantní  název.

Za tematické podnázvy se nepovažují podnázvy uváděné výrazy „zaměřený na…“ či „týkající se…“ a pokračující podrobným popisem obsahu tématu konference viz př. 3.

2001     $aHradecké ekonomické dny …$evědecká konference, Hradec Králové …$esborník příspěvků$fUniverzita Hradec králové, Fakulta informatiky a managementu

210       $aHradec Králové$cGaudeamus$d[2003]-

215       $a   sv.$d21 cm

301       $aJednotlivé sv. mají ISBN

302       $aČást. slovenský a anglický text, anglická resumé

304       $aSoučástí názvu je označení roku, podnázvu datum konání

312       $aRozlišovací názvy: Bankovnictví a regionální rozvoj (2003) ; Financování nevýrobní sféry – aktuální problémy veřejných financí (2005)

326       $a1 x ročně

5171     $aBankovnictví a regionální rozvoj

5171     $a Financování nevýrobní sféry – aktuální problémy veřejných financí

71012   $aHradecké ekonomické dny$ckonference

71202   $aUniverzita Hradec Králové$bFakulta informatiky a managementu

902       $a80-7041-845-1 (2003 : brož.)

902       $a80-7041-366-2 (2004 : brož.)

Př. 3

Na tit. s. za názvem uvedeno: … zaměřený na biologicko-technologické systémy chovu … - k tomuto upřesnění se nepřihlíží

2001     $aDen mléka … :$esborník referátů z konference s mezinárodní účastí Katedry chovu skotu a mlékařství České zemědělské univerzity v Praze pořádané …

210       $aV Praze$cČeská zemědělská univerzita, Katedra chovu skotu a mlékařství$cISV$d[1997]-

215       $a   sv.$d21 cm

301       $aJednotlivé sv. mají ISBN

302       $aČást. anglický text, anglická resumé

304       $aSoučástí názvu je označení roku

71012    $aDen mléka$ckonference

71202    $aČeská zemědělská univerzita v Praze$bKatedra chovu skotu a mlékařství

902       $a80-213-0337-9 (1997 : brož.)

902       $a80-213-0405-7 (1998 : brož.)

Př. 4

Seriálové zpracování  publikace z pokračující akce – výraz charakterizující akci je součástí jejího jména

2001    $aKarlovy Vary …$emezinárodní filmový festival$d= International Film Festival

210      $aKarlovy Vary$cFilm Servis Festival Karlovy Vary$d[1982]-

215      $a   sv. $d30 cm

302      $aSouběžný anglický text

304      $aSoučástí názvu je označení roku

312      $aV tiráži podnázev: Katalog mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

315      $aPopsáno podle: r. 1982

326      $a1x ročně

51010  $aInternational Film Festival

5171    $aMezinárodní filmový festival Karlovy Vary

5171    $a Katalog mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

71012  $aMezinárodní filmový festival Karlovy Vary

Př. 5

Seriálové zpracování  publikace z pokračující akce záhlaví obsahuje obecný kvalifikátor, identifikující  charakter akce

2001    $aColloquium Fluid Dynamics … $eproceedings  …

210      $aPrague$cAcademy of Science of the Czech Republic$d[1999]-

215      $a   sv.$cil.$d30 cm

301      $aJednotlivé sv. mají ISBN

302      $aČást. český text

304      $aSoučástí názvu je označení roku

315      $aPopsáno podle: r. 2002

326      $a1x ročně

71012   $aDynamika tekutin$ckolokvium

902      $a80-859-18-52-8 (1999 : brož.)

902      $a80-859-18-89-7 (2004 : brož.)

Př. 6

Seriálové zpracování  publikace z pokračujícího festivalu – záhlaví obsahuje obecný kvalifikátor, identifikující charakter akce

2001#  $aPražské jaro …$emezinárodní hudební festival …$d= Prague Spring …$eInternational Music Festival …$fve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky$gspolupořadatel hlavní město Praha

210      $a Praha$cPražské jaro$d[1982]-

215      $a   sv.$d21 cm

302      $aSouběžný anglický text

304      $aSoučástí názvu je označení roku, podnázvu datum konání

326      $a1x ročně

51010  $aPrague Spring

5171    $aMezinárodní hudební festival Pražské jaro

71012  $aPražské jaro$cfestival

71201  $aČesko$bMinisterstvo kultury

Př. 7

Seriálové zpracování publikace z pokračující aukce - akce popsána pod jménem korporace, uvedena v podpoli 71X $b

2001#  $aAukční den$eobrazy, kresby … století, sochy, plastiky, objekty, česká a světová grafika$eŽofín-Slovanský ostrov …$fAukční síň Vltavín, Antikva Nova Kodl

210      $aPraha$cAukční síň Vltavín$cAntikva Nova Kodl$d[199-]-

215      $a   sv.$d30 cm

304      $aNázev z obálky

304      $aSoučástí podnázvu je označení data konání akce

304      $aNázev na rubu obálky: Aukce Antikva Nova Kodl a ... aukce Aukční síně Vltavín

304      $aPodnázev do r. 2002: obrazy, kresby 17.-20. století, sochy, plastiky, objekty, česká a světová grafika

307      $aSoučástí každého sv. je volná příl. – výsledková listina předchozí aukce

315      $aPopsáno podle: květen 2004

326      $aVychází nepravidelně

5171    $aAukce  - Aukční síň Vltavín

71002  $aGalerie Vltavín$cPraha, Česko$bAukce

71202  $aAntikva Nova Kodl$cPraha, Česko$bAukce

Př. 8

2001   $aNabídkový katalog$fAntikvariát Prošek

210     $aPraha$cAntikvariát a Aukční agentura Prošek$d[199-?]-

215     $a   sv.$d15 x 21 cm

304     $aNázev z obálky

307     $aPříl. některých  čísel je výsledková listina

315     $aPopsáno podle: č. 26 (jaro 1999)

326     $a4x ročně

71002  $aAukční agentura a Antikvariát Prošek$bAukce

Př. 9

Seriálové zpracování  publikace z pokračující akce - pro nepojmenovanou akci prezentovanou pouze obecným termínem -  záhlaví pod jménem korporace v poli 71X.

2001    $aSjezd České anatomické společnosti s mezinárodní účastí$esborník abstrakt$fUniverzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Česká anatomická společnost

210      $aOlomouc$cUniverzita Palackého$d[1950]-

215      $a   sv.$d29 cm

304      $aSoučástí názvu je označení pořadí akce

326      $a1 x ročně

71002   $aČeská anatomická společnost$bSjezd

71202   $aUniverzita Palackého$bLékařská fakulta

Př. 10

Zpracování publikace z konference pořádané sdružením CASLIN  -  s výrazně uvedeným názvem CASLIN 1999, 2000, 2001 atd. a vždy s dalším tematickým názvem, který je vlastním jménem akce. Protože všechny vydané publikace mají tyto vlastní názvy, seriálové zpracování se nedoporučuje. CASLIN není jméno  konference ale jméno pořadatele akce. Forma záhlaví - CASLIN-Vzdělávání knihovníků - je  obsažena v odkazu k autoritnímu záznamu.

2001    $aVzdělávání knihovníků$d=  Education for Librarians$eCASLIN 2000$e7. mezinárodní seminář, Luhačovice, Česká republika, 28. květen – 1. červen 2000$esborník příspěvků

210      $aOlomouc$cUniverzita Palackého$d2001

215      $a145 s.$d29 cm

302      $aČást. slovenský a anglický text

320      $aObsahuje bibliografické odkazy

51010   $aEducation for librarians

5171     $aCASLIN 2000

71012   $aVzdělávání knihovníků$f2000$eLuhačovice, Česko

7102     $aCASLIN$csdružení

Př.  11

Seriálové zpracování publikace, která je sborníkem z více pokračujících akcí, tematicky souvisejících a záměrně konaných společně, některé z konferencí mají odlišné tematické podnázvy

2001     $aStrom pro život, život pro strom … $e[národní arboristická konference a … Mistrovství ČR ve stromolezectví $fSpolečnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu - občanské sdružení, Sekce péče o dřeviny, člen International Society of Arboriculture a European Arboriculture Council]

210       $aPraha$cSpolečnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu$d[199-]-

215       $a   sv.$d30 cm

300       $aDoplňující akce Mistrovství ČR ve stromolezectví se koná každoročně

301       $aJednotlivé sv. mají ISBN

30         $aSoučástí názvu je označení pořadí konference

304       $aMísto konání konference se mění

312       $aRozlišovací názvy: Řez dřevin z pohledu nového tisíciletí (2003) ; Ochrana stromů při stavební činnosti (2005)

315       $aPopsáno podle: r. 2005

326       $a1x za dva roky

5171     $aŽivot pro strom

5171     $aNárodní arboristická konference

5171     $aMistrovství ČR ve stromolezectví

5171     $aŘez dřevin z pohledu nového tisíciletí

5171     $aOchrana stromů při stavební činnosti

71012   $aStrom pro život, život pro strom$ckonference

71112   $aMistrovství ČR ve stromolezectví

71202   $aSpolečnost pro zahradní krajinářskou tvorbu$bSekce péče o dřeviny

71202   $aInternational Society of Arboriculture

71202   $aEuropean Arboriculture Council (EAC)

902       $a80-902910-4-X (2003 : brož.)

902       $a80-902910-8-2 (2005) : brož.)

Př. 12, 13

Seriálové zpracování publikací, které jsou sborníky z veletrhů tematicky souvisejících a záměrně konaných společně; změna nakladatele během vydávání publikací z akcí, poznámky

Př. 12

2001     $aSALIMA - mezinárodní potravinářské veletrhy$eBrno-výstaviště $d= SALIMA - Internationale Nahrungsmittelmessen$eBrno-Messegelände $d= SALIMA - International Food Fairs$eBrno-Exhibition Centre

210       $aBrno$cBrněnské veletrhy a výstavy$d[19--]-

215       $a   sv. $d21 cm

301       $aJednotlivé sv. mají ISBN

302       $aSouběžný anglický a německý text

304       $aSoučástí SALIMY bývají i jiné akce

304       $aSoučástí podnázvu je datum

306       $aZměna nakladatele, od r. 1995 EXPO DATA

307       $aV některých roč. jsou přílohou brožury, od roč. 2004 též CD-ROM

314       $aVydavatel: Veletrhy Brno

315       $aPopsáno podle: roč. 2006

326       $a1x za dva roky

326       $a1x ročně$b[19--]-1998?

51010   $aInternationale Nahrungsmittelmessen SALIMA

51010   $aInternational Food Fairs SALIMA

5161     $aSALIMA, MBK, INTECO, VINEX, TRENDY

5171     $aSALIMA

5171     $aMezinárodní potravinářské veletrhy SALIMA

5171     $aMBK

5171     $aINTECO

5171     $aVINEX

5171     $aTRENDY

71012   $aSALIMA$cveletrhy

71202   $aBrněnské veletrhy a výstavy

902       $a80-238-2524-0 (1997 : v knize neuvedeno : brož.)

902       $a80-86163-05-9 (1998 : brož.)

902       $a80-7293-033-8 (2002 : EXPO DATA : brož.)

Př. 13

2001     $aEmbaxPrint$emezinárodní veletrh obalového, papírenského a tiskařského Průmyslu$emateriály, stroje a technologie$d=  Internationale Fachmesse für Verpackungs-, Papier- und Druckindustrie$eMaterialien, Maschinen und Technologien$d=  International Trade Fair of Packaging, Paper and Printing Industry $ematerials, machines and technologies

210       $aBrno$cEXPO DATA$d2003-

215       $a   sv.$d21 cm

301       $aJednotlivé sv. mají ISBN

302       $aSouběžný německý a anglický text

304       $aSoučástí podnázvu je pořadová číslovka a datum

304       $aPředcházející roč. byly vydávány pod různými variantami názvu a podnázvu nebo byly součástí jiných veletrhů

314       $aVydavatel: Veletrhy Brno

315       $aPopsáno podle: roč. 2005

326       $a1x za dva roky

488-0    $120010$aEmbax

51010   $aInternationale Fachmesse für Verpackungs-, Papier- und Druckindustrie

51010   $aInternational Trade Fair of Packaging, Paper and Printing Industry

5171     $a Mezinárodní veletrh obalového, papírenského a tiskařského průmyslu

71012   $aEmbaxPrint$cveletrh

71202   $aBrněnské veletrhy a výstavy

902       $a80-7293-067-2 (2003 : brož.)

902       $a80-7293-126-1 (2005 : brož.)

Př. 14

Seriálové zpracování publikace z  pokračující konference, výpustka z hlavního názvu v popisu nevyznačena (viz dotaz č. 259), poznámky

2001     $aCelostátní konference o elektrických pohonech$ePlzeň …

210       $a[Praha]$cČeská elektrotechnická společnost$d[19--]-

215       $a   sv.$d30 cm

300       $aKonference se konají od r. 1955, první se konala jako Pracovní porada odborníků v oblasti elektrických pohonů

301       $aJednotlivé sv. mají ISBN

302       $aČást. anglický text

304       $aSoučástí názvu je označení pořadí konference, součástí podnázvu je datum jejího konání

307       $aRoč. 29 (2005) obsahuje CD-ROM

315       $aPopsáno podle: roč. 29 (2005)

326       $a1x  za 2 roky

71012   $aCelostátní konference o elektrických pohonech

902       $a80-02-99185-0 (1989 : brož.)

902       $a80-02-01167-8 (1997 : kroužková vazba)

902       $a80-02-01292-5 (1999 : kroužková vazba)

Př. 15, 16

Monografické zpracování publikací z konferencí atd. s vlastními názvy a s jedním zastřešujícím názvem na úrovni podnázvu

2001     $aRezistentní grampozitivní bakterie$ekomunitní a nozokomiální infekce vyvolané rezistentními grampozitivními bakteriemi$e9. pracovní setkání  „Antibiotická politika“, Soláň 2005$esborník abstrakt

205       $aVyd. 1.

210       $a[Zlín]$cAgentura B/P/P$d2005

215       $a55 s.$cil.$d30cm

320       $aObsahuje bibliografie

5171     $aAntibiotická politika

71012   $aRezistentní grampozitivní bakterie$f2005$eSoláň, Velké Karlovice, Česko

Př. 16

2001     $aRezistentní gramnegativní bakterie$ekomunitní a nozokomiální infekce vyvolané rezistentními gramnegativními bakteriemi$e10. pracovní setkání  „Antibiotická politika“, Soláň 2006$esborník abstrakt

205       $aVyd. 1.

210       $a[Zlín]$cAgentura B/P/P$d2006

215       $a70 s.$cil.$d30cm

320       $aObsahuje bibliografie

5171     $aAntibiotická politika

71012   $aRezistentní gramnegativní bakterie$f2006$eSoláň, Velké Karlovice, Česko

Př. 17

Monografické zpracování publikace ze semináře s vlastním názvem, který se konal při příležitosti jiné akce – je třeba správně rozlišit názvy jednotlivých akcí

2001     $aPeripartální období u klisny$eodborný seminář pořádaný při příležitosti mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2004-16.4.2004, Hradec Králové $f[sestavil Otakar Chvátal]

205       $aVyd. 1.

210       $aBrno$cVeterinární a farmaceutická univerzita$cČeská hipiatrická společnost $d2004

215       $a34 s.$cil.$d30 cm

310       $a100 výt.

314       $aNad názvem: Česká hipiatrická společnost, Klinika chorob koní Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, PRION

320       $aObsahuje bibliografie

5711     $aMezinárodní veterinární výstava VETfair 2004

5171     $aVETfair 2004

700  1   $aChvátal$bOtakar$4220

71012   $aPeripartální období u klisny$f2004$eHradec Králové, Česko

71112   $aVETfair 2004$eHradec Králové, Česko

71202   $aČeská hipiatrická společnost

71202   $aVeterinární a farmaceutická univerzita Brno$bKlinika chorob koní

71202   $aPrion (firma)

Př. 18, 19

Příklad použití (formy) pole 362 Údaje o číslování při zpracování časopisu, používá se pouze při popisu podle 1. čísla, sv. apod.;  při seriálovém zpracování publikací z akcí atd. se častěji používá zápis v poli 500 Všeobecná poznámka.

Př. 18

2001     $aRáj osmisměrek

207 0    $aČ. 1 [(2000?)]-

210       $aKarviná$cCyřík$d[2000?]-

215       $a   sv.$d25 cm

326       $1x měsíčně

Př. 19

2001     $aNeurologie a neurochirurgie

207 0    $aSv. 1, č. 1 (2001)-

210       $aBrno$cMedica Publishing and consulting$d2001-

215       $a   sv.$d25 cm

326       $a4x ročně

Další příklady seriálových záhlaví

2001    $aVýstava hub$eve dnech …$fJihočeské muzeum

71012  $aVýstava hub$cČeské Budějovice, Česko

2001    $aVýstava hub ...$fOrlické muzeum Choceň

71012  $aVýstava hub$cChoceň, Česko

2001 $aKnihovny současnosti …$bsborník z … konference, konané … v Seči u Chrudimi$f[pořadatelé Ministerstvo kultury ČR … et al.]

71012   $aKnihovny současnosti$ckonference

2001    $aFebiofest …$emezinárodní přehlídka filmu, televize a videa

71012  $aFebiofest$cfestival

H. Kubalová

J. Svobodová

26.10.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube