Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Doplňování fondů Zařazování zahraničních dokumentů pro hodnocení výsledků výzkumných organizací (RIV)

Zařazování zahraničních dokumentů pro hodnocení výsledků výzkumných organizací (RIV)

Podle aktuálně platné metodiky není u zahraničních „rivových“ knih v současnosti nutné, aby tyto publikace byly fyzicky odevzdávány do NK ČR. Ve formuláři RIV postačí vyplnit pole R87 * Digital Object Identifier (DOI) nebo R86 * Odkaz na webovou stránku s plným textem výsledku nebo na domovskou stránku výsledku / Open Access (OA). V případě, že takovými ukazateli kniha nedisponuje, je třeba prokázat reálnou existenci výsledku poskytovateli. Existenci lze prokázat např. prostřednictvím dohledatelnosti v mezinárodně uznávaném katalogu, resp. ověřením vratnou výpůjčkou od vykazující instituce stvrzené poskytovatelem. Pokud pak české výzkumné organizace i nadále posílají zahraniční „rivové“ publikace do Národní knihovny ČR, není to v zásadě špatně, protože i katalog Národní knihovny ČR patří mezi mezinárodně uznávané katalogy. Jestliže ovšem bude kniha vyhledatelná například v databázi Německé národní knihovny http://www.dnb.de/DE/Home/home_node.html či dalších příslušných knihoven místa vydání, přítomnost tištěné knihy v katalogu NK ČR není nezbytná ani povinná.

Národní knihovna ČR tedy stále přijímá a zpracovává tyto dokumenty podle platných katalogizačních pravidel, která není možné měnit podle přání jednotlivých autorů či přispěvatelů. Pro vytvoření záznamu v katalogu NK plně dostačuje jeden exemplář zahraniční publikace, ale v případě, že jde o zahraniční bohemikum či knihu, která by mohla být zařazena také do některé ze studoven NK, se naše instituce nebrání ani přijetí většího množství exemplářů. Jejich darování je ovšem zcela v kompetenci institucí, které dané dokumenty do Národní knihovny posílají, a záleží na jejich ochotě, zdali chtějí věnovat více než jeden výtisk. Doporučujeme předem zkontrolovat online katalog Národní knihovny ČR, zdali se daná publikace již dříve nedostala do našich fondů nějakou jinou cestou.

Všechny knihy se stávají trvalou součástí fondů Národní knihovny a nevracejí se. Národní knihovna pro účely RIV neshromažďuje ani jednotlivá čísla periodik ani jakékoli části publikací, jako články nebo kapitoly, ale vždy pouze kompletní knižní tituly - bez ohledu na to, jestli předmětem posuzování hodnotící komise bude celá kniha nebo jen jediná její kapitola. Forma fyzického doručení je libovolná: poštou, osobně do podatelny (221663210) nebo Haly služeb (221663248).

Pokud chce někdo knihy darovat jako „rivové“, je naprosto nutné, aby do zásilky vložil (nikoli nalepil) oznámení, že se jedná o „rivové“ publikace, aby mohly být zpracovány ve zrychleném režimu. Stačí jen vložený lístek s písmeny „RIV“, naopak nadbytečné a pro knihovnu nepotřebné jsou jakékoli další informace o publikaci či informace o instituci, která ji zasílá – snad s výjimkou kontaktu pro potvrzení převzetí. Užitečné by rovněž bylo zdůraznit, kdo je skutečný vydavatel či spoluvydavatelé. Pokud vydavatel sídlí mimo území ČR, dokument zpracovává Oddělení doplňování zahraničních dokumentů. Pokud vydavatel nebo třeba i jediný ze spoluvydavatelů sídlí na území ČR (i kdyby byli ostatní spoluvydavatelé zahraniční), je nutné si vyžádat české ISBN (isbn@nkp.cz) a dokument zpracovává Oddělení doplňování domácích dokumentů. Pokud má dokument českého vydavatele či spoluvydavatele, ten je ze zákona povinen do Národní knihovny poslat 2 povinné výtisky bez ohledu na to, jestli jde o dokument „rivový“ či nikoli. „Rivové“ publikace se Národní knihovna snaží zpracovávat přednostně. Není ale možné očekávat, že katalogizační záznam vytvoříme okamžitě nebo že systémové číslo záznamu přidělíme „na počkání“. Pojem "rivová" publikace je přitom neoficiální, zavedený pro potřeby pracovníků Národní knihovny. Nic nevypovídá o tom, jak bude daný text hodnocen odbornou komisí Rady vlády.

Rivovské“ hodnocení článků v časopisech je podmíněno pravidly RIV, týkajícími se uvádění časopisů v databázích Web of Science a SCOPUS a dále publikování článků v dalších recenzovaných časopisech.

Kontaktní informace (a doručovací adresa) u dokumentů vydaných mimo území ČR:
Oddělení doplňování zahraničních dokumentů                                                                             
RIV
NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Sodomkova 1146/2
102 00 Praha 15 – Hostivař

jan.lukavec@nkp.cz
tel. (420)221663231/221663111

Kontaktní informace (a doručovací adresa) u dokumentů vydaných na území ČR (nebo alespoň s jedním českým spoluvydavatelem):
Oddělení doplňování domácích dokumentů
povinný výtisk                                                                              
NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Sodomkova 1146/2
102 00 Praha 15 – Hostivař

pv@nkp.cz
tel. (420)221663304/221663326/

15.11.2021
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube