Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Doplňování fondů Zařazování zahraničních dokumentů pro hodnocení výsledků výzkumných organizací (RIV)

Zařazování zahraničních dokumentů pro hodnocení výsledků výzkumných organizací (RIV)

Národní knihovna ČR přijímá a zpracovává tyto dokumenty podle platných katalogizačních pravidel, která není možné měnit podle přání jednotlivých autorů či přispěvatelů. Pro vytvoření záznamu v katalogu NK plně dostačuje jeden exemplář zahraniční publikace, ale v případě, že jde o zahraniční bohemikum či knihu, která by mohla být zařazena také do některé ze studoven NK, se naše instituce nebrání ani přijetí většího množství exemplářů. Jejich darování je ovšem zcela v kompetenci institucí, které dané dokumenty do Národní knihovny posílají, a záleží na jejich ochotě, zdali chtějí věnovat více než jeden výtisk. Doporučujeme předem zkontrolovat online katalog Národní knihovny ČR, zdali se daná publikace již dříve nedostala do našich fondů nějakou jinou cestou.

Pokud je celý dokument VOLNĚ přístupný na Internetu, stačí, aby předkladatel uvedl URL svého příspěvku (webový odkaz). V katalogu NK se takový dokument objeví jen v případě, že NK bude mít jeho fyzickou kopii.

Všechny knihy se stávají trvalou součástí fondů Národní knihovny a nevracejí se. Národní knihovna pro účely RIV neshromažďuje ani jednotlivá čísla periodik ani jakékoli části publikací, jako články nebo kapitoly, ale vždy pouze kompletní knižní tituly - bez ohledu na to, jestli předmětem posuzování hodnotící komise bude celá kniha nebo jen jediná její kapitola.

„Rivovské“ hodnocení článků v časopisech nezakládá jejich odevzdávání do NK; je podmíněno pravidly RIV, týkajícími se uvádění časopisů ve vybraných databázích jako Web of Science, SCOPUS, ERIH resp. v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice.

Forma fyzického doručení je libovolná: poštou, osobně do podatelny (221663210) nebo Haly služeb (221663248). Pro fyzickou evidenci dokumentů v katalogu NK v termínu do 31. 5. 2017 je nutné fyzicky je doručit do knihovny do 20. dubna.

Naprosto nutné je ale do zásilky vložit (nikoli nalepit) oznámení, že se jedná o „rivové“ publikace, aby mohly být zpracovány ve zrychleném režimu. Stačí jen vložený lístek s písmeny „RIV“, naopak nadbytečné a pro knihovnu nepotřebné jsou jakékoli další informace o publikaci či informace o instituci, která ji zasílá – snad s výjimkou kontaktu pro potvrzení převzetí. Užitečné by rovněž bylo zdůraznit, kdo je skutečný vydavatel či spoluvydavatelé. Pokud vydavatel sídlí mimo území ČR, dokument zpracovává Oddělení doplňování zahraničních dokumentů. Pokud vydavatel nebo třeba i jediný ze spoluvydavatelů sídlí na území ČR (i kdyby byli ostatní spoluvydavatelé zahraniční), je nutné si vyžádat české ISBN (isbn@nkp.cz) a dokument zpracovává Oddělení doplňování domácích dokumentů. Pokud má dokument českého vydavatele či spoluvydavatele, ten je ze zákona povinen do Národní knihovny poslat 2 povinné výtisky bez ohledu na to, jestli jde o dokument „rivový“ či nikoli.

„Rivové“ publikace se Národní knihovna snaží zpracovávat přednostně. Není ale možné očekávat, že katalogizační záznam vytvoříme okamžitě nebo že systémové číslo záznamu přidělíme „na počkání“.

Národní knihovna připravuje elektronické úložiště pro příjem, ukládání a zpřístupňování publikací ve formátu PDF, ovšem i po jeho zřízení pouze těch, které budou opatřeny platnou licenční smlouvou s majitelem autorských práv. V případě textů na pevných nosičích přijímáme jen ty, které byly oficiálně vydány nakladatelem a mohou být k dispozici čtenářům, aniž by přitom byla porušována práva autorů či nakladatele. Do našich fondů tedy nemůžeme zařazovat knihy vypálené na CD/USB pro soukromé účely.

Pojem "rivová" publikace je neoficiální, zavedený pro potřeby pracovníků Národní knihovny. Nic nevypovídá o tom, jak bude daný text hodnocen odbornou komisí Rady vlády. K tomuto hodnocení naše knihovna poskytuje materiály, jeho výsledek (a případné přiznání odpovídajících bodů) je ovšem zcela mimo kompetenci Národní knihovny.

Kontaktní informace (a doručovací adresa) u dokumentů vydaných mimo území ČR:
Oddělení doplňování zahraničních dokumentů                                                                             
RIV
NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Klementinum 190
110 00 Praha 1

jan.lukavec@nkp.cz
tel. (420)221663231/221663111

Kontaktní informace (a doručovací adresa) u dokumentů vydaných na území ČR (nebo alespoň s jedním českým spoluvydavatelem):
Oddělení doplňování domácích dokumentů
povinný výtisk                                                                              
NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Klementinum 190
110 00 Praha 1

petra.chalupnickova@nkp.cz
tel. (420)221663304/221663326/221663111

10.03.2017